Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

"Разработване на документации за ОП, свързани с реализирането на дейности по проект BG16RFOP002-2.004-0001"

Покана за събиране на оферти по обществена поръчка с предмет: "Разработване на документации за обществени поръчки, свързани с реализирането на дейности по проект BG16RFOP002-2.004-0001 „Осигуряване на благоприятна бизнес среда, посредством създаване, поддържане и развитие на информационни бази данни в областта на надзора на пазара, метрологичния надзор и контрола на качеството на течните горива чрез повишаване техническия капацитет на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор"


» [25.1.2017 г.]

Протокол от работата на комисията