Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

JA2015EMCLVD LED Floodlights

ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕСКИ И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР  УЧАСТВА В ПРОЕКТ JA2015EMCLVD ЗА LED ПРОЖЕКТОРИ НА ГРУПИТЕ EMC ADCO И LVD ADCO, ФИНАНСИРАН ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

През 2016 г. стартира проект JA2015EMCLVD за LED прожектори, в който ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕСКИ И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР (ДАМТН) участва с 16 други държави. Основната цел на проекта бе да се извършат общи дейности между страните от ЕС, обмяна на добри практики и опит с цел повишаване нивото на безопасност на потребителите на пазара за електрически уреди - LED прожектори. Задачите на проекта включваха закупуване на 5 различни проби от LED прожектори от всяка страна-участник и тестване на пробите по параметрите на проекта в съответствие с Директивата относно хармонизиране на законодателствата на държавите-членки относно електрическото оборудване, предназначено да се използва в рамките на определени граници на напрежение (Директива LVD) и Директивата за хармонизиране на законодателствата на държавите-членки относно електромагнитната съвместимост (Директива ЕМС).


През март миналата година SAMTS извърши проверка на LED прожектори в цялата страна. Бяха проверени 133 различни марки и модели прожектори. На случаен принцип бяха закупени 5 проби от LED прожектори на български икономически оператори. Информацията за всички продукти бе качена в системата ICSMS. Съгласно изискванията на проекта пробите бяха изпратени в лаборатория. След извършване на тестовете, формулярите за финансов отчет бяха представени на мениджърите по проекта. ДАМТН получи от Европейската комисия пълното финансиране на проекта.


Резултатите от лабораторните тестове показаха, че всичките 5 проби не отговарят на изискванията на Директивата LVD и Директива EMC. Основните сериозни рискове за потребителите за всички прожектори бяха по отношение на Директива LVD и бяха свързани с вероятност от токов удар. Експертно бяха определени нивата на оценка на риска за всеки продукт. Оказа се, че един от продуктите носи среден риск, а останалите четири - нисък риск за потребителите. За петте продукта бяха създадени 5 нотификации RAPEX, които Европейската комисия одобри. Те бяха включени в системата RAPEX на Комисията за бързо предупреждение за опасни продукти.


Благодарение действията на ДАМТН всички несъответстващи продукти бяха изтеглени от пазара. Икономическите оператори, отговорни за продуктите, бяха информирани от нас за резултатите съгласно Регламент № 785 на Европейската комисия. След проведени срещи, те доброволно преустановиха разпространението на продуктите и изтеглиха всички продукти от пазара. По своя собствена инициатива един икономически оператор стартира програма за доброволно връщане от крайния потребител на двата си LED прожектора. Цялата информация за проверкат и тестовете на всеки продукт бе качена в системата ICSMS.


Резултатите на ДАМТН и успешно постигнатите цели показават силата на съвместното действие на надзорните органи на европейски страни и полезността на проекта. В този проект ДАМТН представи своите професионални компетенции на високо ниво, като отговорна институция и достоен партньор в Европейския съюз.