Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

Административни услуги, извършвани от Дирекция "Разрешения за оценяване на съответствието"

 

Вид административна услуга
Необходими документи Срок Такса
1. Издаване на разрешение за извършване на оценяване на съответствието по наредбите по чл.7 от Закона за техническите изисквания (ЗТИП) Писмено заявление, придружено от документите, определени от съответната наредба по ЗТИП 6 месеца

a)   Предварително заплащане на 700 лв. за преглед на документите

б)   Такса за издаване на разрешение съгласно Тарифа 11 (ДВ бр. 50 от 1.06.1999 г., изм. и доп. ДВ. бр.103 от 28.12.2012 г.)

Информация за предоставяната услуга можете да видите тук.

П-РОС-07.01 „Процедура за оценка на кандидати за органи за оценяване на съответствието“
П-РОС-07.02 „Процедура за извършване на проверки на органи, притежаващи разрешения за оценяване на съответствието“
П-РОС-07.03 „Процедура за определяне и администриране на уникален код на производители и на идентификационен код на нотифициран орган“