Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

Конкурс за длъжността „инспектор” – 8 щатни бройки в ГД ИДТН
Конкурси
Вторник, 14 Ноември 2017 10:02

ОБЯВЯВА КОНКУРС
за длъжността „ инспектор” – 8 (осем) щ. бр.

в регионален отдел ИДТН Западна централна България, месторабота гр. София – 1 щ. бр.
в регионален отдел ИДТН Северозападна България, месторабота гр. Враца – 2 щ. бр.
в регионален отдел ИДТН Северозападна България, месторабота гр. Плевен – 1 щ. бр.
в регионален отдел ИДТН Североизточна България, месторабота гр. Варна – 2 щ. бр.
в регионален отдел ИДТН Северна централна България, месторабота гр. Русе – 1 щ. бр.
в регионален отдел ИДТН Югоизточна България, месторабота гр. Бургас – 1 щ. бр.

на Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор” (ИДТН), Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН)

Кратко описание на длъжността: Извършва отделни дейности по технически надзор на отделни видове съоръжения с повишена опасност от съоръжения под налягане, газови съоръжения и инсталации или подемно – транспортна техника с цел недопускане на аварии, злополуки и материални щети и надзор на пазара на тези съоръжения и машини. Събира и систематизира информация и подпомага висшестоящите длъжности при осъществяване на функциите им.

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
Образователна степен: висше, професионален бакалавър по…
Професионален опит:  не се изисква

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
Професионална област: Технически науки, с професионално направление, включващо изучаването на най-малко един вид съоръжение с повишена опасност.
Компютърни умения: MS Office, ползване на чужд език, свидетелство за правоуправление на МПС и др.

Минимален размер на основната заплата за длъжността: 500 лв.

Конкурса ще се проведе чрез: тест и интервю.

Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса: Заявление за участие в конкурс – приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС), декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 на НПКДС, четливи копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, включително приложението, допълнителна квалификация, копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова книжка; и/или служебна книжка; и/или осигурителна книжка; и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина).

Документите се подават лично или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно) в 14-дневен срок от публикуване на обявата на адрес: ДАМТН, гр. София, бул. “Г. М. Димитров” №52А, ет. 4, ст. 407 Б, отдел “Човешки ресурси ”, от 9:00 до 17:00 ч. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса - информационно табло на адрес: бул. “Г. М. Димитров” № 52А, ет. 4, ДАМТН, както и на интернет страницата на агенцията: www.damtn.government.bg. Тел. за контакти: 02/8929757 – отдел “Човешки ресурси ”.


» [05.12.2017 г.]

Списък на допуснати и недопуснати кандидати

Mатериали за подготовка