Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

ОТЧЕТ за дейността на ГД НП през I-во шестмесечие на 2010 г.
Новини
Петък, 13 Август 2010 15:43

През първото шестмесечие на 2010 г. ГД „Надзор на пазара” (ГДНП) работи по:

  • изпълнение на заложените дейности по надзор на пазара в Утвърдения годишен план (УГП) за 2010 г. и
  • извънредни проверки – нотификации, жалби и сигнали, съвместни проверки с други контролни органи, уведомления от митници и проверки в резултат на самосезиране.

През отчетния период са извършени проверки на продукти, попадащи в обхвата на наредби по чл. 7 от ЗТИП и по точно: електрическите съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението; играчки; машини, включително машини, работещи на открито по отношение на шума, излъчван от тях във въздуха; строителни продукти; съоръжения под налягане; транспортируеми съоръжения под налягане; газови уреди; лични предпазни средства; радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства; плавателни съдове за отдих и взривни вещества за граждански цели.

Осъществен е надзор и на продукти по отношение на изискванията на Наредбата за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (НИППЕЕОТТОЕЕО), приета на основание чл. 24, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците, въвеждаща изискванията на Директиви RoHS и WEEE.

При плановите и извънплановите проверки са проверени общо 2481 бр. продукти от различни видове, марки и модели, от които по УГП - 1838 бр. продукти. Приключени са и проверките на 643 бр. продукти, чиито проверки са започнали от предходен период и са приключили в това шестмесечие. Проверките са осъществени на територията на цялата страна.

Вижте целия отчет тук