Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

ОТЧЕТ за дейността на ГД "МН” през I-во шестмесечие на 2010 г.
Новини
Четвъртък, 26 Август 2010 10:42

В изпълнение на Плана за действие на ДАМТН, респективно на ГД ”Метрологичен надзор” за 2010 г.  дейността на дирекцията беше насочена в следните основни  области:

 • метрологичен надзор на лица, които:
  • използват средства за измерване;
  • произвеждат, внасят или предлагат за продажба предварително опаковани количества продукти (ПОП), вкл. контрол на същите;
  • са оправомощени за проверка на СИ;
 • надзор на пазара на СИ;
 • одобряване и контрол на сервизи за тахографи;
 • оправомощаване на лица за проверка на СИ;
 • административно  наказателна дейност по прилагане на Закона за измерванията, Закона за техническите изисквания към продуктите, Закона за автомобилните превози и наредбите по тяхното прилагане;
 • регистриране на сервизи за фискални устройства и лицензиране на сервизи за електронни таксиметрови апарати с фискална памет (ЕТАФП);
 • регистриране и своевременно реагиране на всички постъпили жалби и сигнали;
 • съвместни проверки с други контролни органи или органи на изпълнителната и местна власт;
 • дейности, свързани с участие в работни групи на ЕК и Европейската организация по законова метрология; подготовка на проекти и становища по нормативни актове; поддържане на електронни регистри и др.

Вижте целия отчет тук