Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

Публична консултация на Европейската комисия на тема: Преглед на Директива 2004/22/ЕС за средствата за измерване
Новини
Четвъртък, 16 Септември 2010 11:47

Европейската комисия, Главна дирекция “Предприятия и индустрия” провежда публична консултация на тема: Преглед на Директива 2004/22/ЕС за средствата за измерване

Целеви групи, които са поканени да участват в консултацията:

  • държавните органи;
  • частни организации;
  • браншови асоциации;
  • малки и средни предприятия, граждански и потребителски организации;
  • профсъюзи;
  • неправителствени организации.

Период за провеждане на консултацията
от 06.09.2010 г. до 01.11.2010 г.

Цели на консултацията:

Директива 2004/22/ЕС за средствата за измерване се прилага от 30 октомври 2006 г. Съгласно член 25 от нея Комисията следва в срок до 30 април 2011 г. да докладва за прилагането й и ако е необходимо да предложи нейното изменение.

Целта на консултацията е да се получи обратна връзка за прилагането на директивата и за причините и въздействието на възможни изменения, предложенията за които са формулирани от икономическите оператори. Тези предложения за изменение не обвързват Комисията и нейните служби  по никакъв начин. Тя си запазва правото на инициатива, която да бъде упражнена в съответствие с принципите на разумното регулиране.

Получените предложения ще бъдат публикувани в интернет.

Важно е да се запознаете със специфичната декларация за поверителност, приложена към тази консултация относно начина, по който Вашите лични данни и предложение ще бъдат използвани.

Предложенията ще бъдат публикувани на интернет страницата на Генерална дирекция „Предприятия и индустрия”, освен ако авторът е против публикуването на личните му данни, защото счита, че такова публикуване би навредило на неговите интереси.

В случай, че е необходима допълнителна информация, службите на Комисията могат да се свържат със съответната страна.

Участието в консултацията се осъществява чрез попълване на въпросник on-line.

Повече информация за консултацията и въпроснииците за всяка една от целевите групи може да намерите на:
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/legal-metrology-and-prepack/public-consultation/index_en.htm