Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

ОТЧЕТ за дейността на ГД ККТГ за периода 01.10. – 31.10.2010 г.
Новини
Четвъртък, 04 Ноември 2010 14:35

За периода от 01.10.–31.10.2010 г. са проверени 40 обекта, разпространяващи течни горива на територията на страната, от които верига бензиностанции - 17, малки бензиностанции - 15 и 8 петролни бази. От тях 5 са по искане на органите на МВР и Агенция “Митници”, 1 – по сигнал на граждани, 6 от проверките са съвместно с ГД МН. Взети са проби от 76 течни горива: 38 – гориво за дизелови двигатели, 34 – автомобилни бензини, газьол за извънпътна техника /ГИПТ/ – 1, газьол за промишлени и комунални цели /ГПКЦ/ – 2 и 1 котелно гориво /КГ/. От взетите проби изпитани до 31.10.2010 г. са установени 8 несъответствия с изискванията за качество, като за 4 от тях са постъпили искания за изпитване на арбитражни проби. В секторите “Подвижни лаборатории” в град Плевен и град Бургас са изпитани 65 проби. В сектор “Стационарна лаборатория–София” са изпитани 117 проби. Изготвени са 68 експертни заключения въз основа на протоколи от изпитване в подвижните лаборатории и 113 констативни протокола въз основа на протоколи от изпитване в стационарната лаборатория, от които 97 за съответствие с изискванията за качество, а 16 за несъответствие с изискванията за качество. Изготвени са 11 експертизи след изпитване на арбитражни проби, за проби взети през третото тримесечие на 2010 г.

След направено искане от ИА „МА” и въз основа на издаден протокол от изпитване на Изпитвателна лаборатория за нефтопродукти към „Приста ойл холдинг” ЕАД е издаден 1 брой констативен протокол за съответствие с изискванията за качество на течно гориво - корабно гориво.

Вижте целия отчет тук