Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

ОТЧЕТ за дейността на ГД ККТГ за периода 01.11. – 30.11.2010 г.
Новини
Понеделник, 13 Декември 2010 14:04

Резултати от контрола на качеството на течните горива

За периода от 01.11–30.11.2010 г. са проверени 45 обекта, разпространяващи течни горива на територията на страната, от които верига бензиностанции-24, малки бензиностанции- 18 и 3 петролни бази. От тях 1–по сигнал на граждани, 6 от проверките са съвместно с ГД МН. Взети са проби от 85 течни горива– 42–гориво за дизелови двигатели, 40–автомобилни бензини, 2-биодизел и 1 котелно гориво. От взетите проби изпитани до 30.11.2010 г. са установени 7 несъответствия с изискванията за качество, като за 3 от тях са постъпили искания за изпитване на арбитражни проби. В секторите Подвижни лаборатории в град Плевен и град Бургас са изпитани 69 проби. В сектор “Стационарна лаборатория–София” са изпитани 151 проби. Изготвени са 73 експертни заключения въз основа на протоколи от изпитване в подвижните лаборатории и 152 констативни протокола въз основа на протоколи от изпитване в стационарната лаборатория, от които 14 са за несъответствие с изискванията за качество. Изготвени са 8 експертизи след изпитване на арбитражни проби за проби взети през месеците септември и октомври.

След направено искане от ИА „МА” и въз основа на издадени протоколи от изпитване на Изпитвателна лаборатория за нефтопродукти “СЖС – България” ЕООД-Бургас са издадени 2 броя констативни протокола за съответствие с изискванията за качество на течно гориво-корабно гориво.

Вижте целия отчет тук