Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

Какво е състоянието в топлофикационните предприятия в средата на отоплителния сезон – резултати от проверката на ГД ИДТН
Новини
Сряда, 05 Януари 2011 09:41

В края на 2010 г. служителите на Главна дирекция “Инспекция за държавен технически надзор” (ГД ИДТН) на ДАМТН извършиха проверка в цялата страна на предприятията на търговските дружества, които произвеждат топлинна енергия за битови нужди.

В тези предприятия се експлоатират огромен брой съоръжения под налягане (парни, водогрейни и енергийни котли, съдове под налягане, тръбопроводи за водна пара и гореща вода), а също така газови съоръжения и инсталации за природен газ и втечнени въглеводородни газове и значително по-малък брой – товароподемни кранове. Всичките те представляват съоръжения с повишена опасност и спазването на изискванията за безопасната им експлоатация се контролира от ГД ИДТН.

Проверката обхвана 39 обекта - 17 топлоелектрически централи (ТЕЦ) и 22 отоплителни централи (ОЦ) - в над 30 общини на страната.
Резултатите показват, че новите съоръжения под налягане (проверени са 54) и товароподемни кранове (проверени са 5), които са пуснати на пазара след 2007 г., имат нанесена маркировка за съответствие (СЕ) и притежават декларация за съответствие и инструкция за експлоатация – това са белезите, които показват, че по време на производството им те са били подложени на оценяване на съответствието със съществените изисквания, които са определени в наредби по чл. 7 от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП). Инспекторите не са констатирали видими несъответствия със съществените изисквания, които да породят съмнения в качеството на оценката на съответствието и да наложат прилагането на мерки за административна принуда.

Не така оптимистично е състоянието с изискванията за безопасна експлоатация при работата със съоръженията. За спазването на тези изисквания, регламентирани в наредби по чл. 31 от ЗТИП, са проверени общо 560 съоръжения с повишена опасност:

  • Енергийни котли – 30;
  • Парни котли – 45;
  • Водогрейни котли – 74;
  • Съдове, работещи под налягане – 160;
  • Тръбопроводи за водна пара и гореща вода – 120;
  • Газови съоръжения и инсталации за природен газ или втечнен въглеводороден газ – 86;
  • Повдигателни съоръжения (товароподемни кранове и товарозахващащи приспособления)

Най-голям брой нарушения (121) са констатирани на изискването за наличие в обектите на инструкция за работа по чл. 46, ал. 1, т. 2 от ЗТИП. Това изискване не бива да се подценява като формално или незначително. Инструкцията за работа трябва да бъде разработена от всеки ползвател на съоръжения с повишена опасност въз основа на инструкцията за експлоатация на производителя на съоръжението. Тя трябва да отчита особеностите на обекта, където работи съоръжението, и да определи конкретно задачите, функциите и отговорностите на персонала, реда за пускане, обслужване и спиране на съоръжението, реда за действия при аварии и злополуки – т. е. целта й е да опише цялата организация, осигуряваща безопасност при работа със съоръженията, както и действията при форсмажорни обстоятелства. Нормативната уредба изисква тази инструкция да бъде доведена до знанието на персонала, обслужващ съоръженията, и на отговорните лица за безопасна експлоатация, които са длъжни да я спазват. Тя трябва да бъде поставена на видно място в помещенията, където работят съоръженията. По този начин се гарантират своевременни, правилни и координирани действия на персонала при всички предвидими хипотези при работата със съоръженията.

Много често се подценяват нормативните изисквания и по отношение на едно от най-важните предпазни устройства срещу възникване на експлозии и аварии със съоръженията под налягане – предпазните клапани – същите не се проверяват в нормативноустановените срокове и проверките им не се документират. Установени са 55 нарушения на това изискване.
Установени са 45 нарушения на изискването да не се допуска експлоатацията на съоръжение, когато то не е преминало периодичен технически преглед от орган за технически надзор.

Най-много нарушения са констатирани в обектите на “Топлофикация София” ЕАД  (197) и в тези на “ЕВН България Топлофикация” ЕАД (40).
Без констатирани нарушения са обектите на “Топлофикация-Плевен” ЕАД, “ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД, “Енел оперейшънс” ЕАД, “Топлофикация ВТ” АД.

За установените общо 271 нарушения са приложени законоустановените мерки за административна принуда – съставяне на актове за установяване на административни нарушения и прилагане на принудителни административни мерки.