Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

ОТЧЕТ за дейността на ГД ККТГ за периода 01.02. – 28.02.2011 г.
Новини
Сряда, 09 Март 2011 14:29

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ “КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО НА ТЕЧНИТЕ ГОРИВА”

Резултати от контрола на качеството на течните горива

За периода от 01.02–28.02.2011г. са проверени 45 обекта, разпространяващи течни горива на територията на страната. От тях 2-по сигнали на граждани и 2-съвместно с МВР, прокуратура и митници. Взети са 85 проби от течни горива от които: 39 проби– автомобилни бензини и 46 проби- гориво за дизелови двигатели. От пробите изпитани до 28.02.2011 г. са установени 14 несъответствия от които 8-с изискванията за качество и 6-с изискванията за съдържание на биогориво в течно гориво. За 11 от установените несъответствия са постъпили искания за изпитване на арбитражни проби. В секторите Подвижни лаборатории в град Плевен и град Бургас са изпитани 83 проби. В сектор“Стационарна лаборатория–София” са изпитани 129 проби. Изготвени са 79 експертни заключения /ЕЗ/, въз основа на протоколи от изпитване в подвижните лаборатории и 138 констативни протокола /КП/, въз основа на протоколи от изпитване в стационарната лаборатория, от които 92 бр. са за несъответствие с изискванията за качество и 46 бр. са  за съдържание на биогориво в течно гориво.

След направено искане от ИА „МА” и въз основа на издадени протоколи от изпитване на Изпитвателна лаборатория за ГСМ при „Петрол” АД и Изпитвателна лаборатория за нефтопродукти към „Приста ойл холдинг „ ЕАД, гр. Русе са издадени 5 броя констативни протоколи за съответствие с изискванията за качество на течно гориво-корабно дестилатно гориво.

Вижте целия отчет тук