Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

ОТЧЕТ за дейността на ГД ИДТН през първото тримесечие на 2011 год.
Новини
Понеделник, 09 Май 2011 10:31

Постигнатите резултати в следствие осъществените от служителите на Главна дирекция “Инспекция за държавен технически надзор” (ГД ИДТН) дейности през първото тримесечие на 2011 г. са:

 1. Технически прегледи и проверки
 • Извършени периодични технически прегледи на 3470 бр. и 482,36 км съоръжения с повишена опасност (СПО), както следва:
  • парни и водогрейни котли – 100 бр.;
  • съдове, работещи под налягане – 392 бр.;
  • тръбопроводи за водна пара или гореща вода – 56 бр.;
  • газови съоръжения и инсталации за природен газ – 708 бр. и 432,87 км;
  • газови съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове – 331 бр.;
  • повдигателни съоръжения – 788 бр.;
  • асансьори – 1094 бр.;
  • въжени линии – 45,48 км.
 • Извършени 241 първоначални и 115 извънредни технически прегледа на СПО.
 • Заверени 138 технически документации за СПО по чл. 35 от ЗТИП.
 • Проверени 606 обекта, в които се експлоатират СПО.
 • Участие в 17 проверки по чл. 157а, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) на операторите на предприятия и съоръжения с нисък/висок рисков потенциал.
 • Участие в 73 държавни приемателни комисии на строежи, в които ще функционират СПО.
 • Извършени са проверки по 14 сигнали и жалби.
 • Осъществени са 1269 непланирани мероприятия, свързани със съоръжения с повишена опасност (съвместни проверки, комисии, съвещания и др.)...

Вижте целия отчет тук