Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

ОТЧЕТ за дейността на ГД ККТГ за периода 01.04.–30.04.2011 г.
Новини
Понеделник, 09 Май 2011 10:53

Резултати от контрола на качеството на течните горива

За периода 01.04.2011 г. – 30.04.2011 г. са проверени 34 обекта, разпространяващи течни горива на територията на страната, от които верига бензиностанции - 18 бр. и 16 малки бензиностанции. Две от проверки са съвместно с МВР.

Взети са проби от 66 течни горива – 32 от гориво за дизелови двигатели и 34 – автомобилни бензини. От взетите проби, изпитани до 30.04.2011 г., са установени 9 несъответствия, от които 5 с изискванията за качество и 4 с изискванията за съдържание на биогориво в гориво за дизелови двигатели. За 3 от несъответствията са постъпили искания за изпитване на арбитражни проби. В секторите Подвижни лаборатории в град Плевен и град Бургас са изпитани 52 проби. В сектор “Стационарна лаборатория–София” са изпитани 101 проби.

Изготвени са 52 експертни заключения /ЕЗ/, въз основа на протоколи от изпитване в подвижните лаборатории и 100 констативни протокола /КП/, въз основа на протоколи от изпитване в стационарната лаборатория, от които 9 са за несъответствие с изискванията за качество и съдържание на биогориво в гориво за дизелови двигатели. Изготвени са 6 експертизи след изпитване на арбитражни проби /ЕА/ за проби взети през първото тримесечие на 2011 г.

След направено искане от ИА „МА” и въз основа на издадени протоколи от изпитване на Изпитвателна лаборатория за ГСМ при “Петрол” АД - Варна са издадени 2 броя констативни протоколи за съответствие с изискванията за качество на течно гориво - корабно дестилатно гориво.

ДАМТН е наложила принудителни административни мерки (ПАМ), които се състоят в следното:

- издадени са 3 броя Задължителни предписания за временно спиране /ЗПВС/ на разпространението на горива;

- издадени са 2 броя Задължителни предписания за забрана /ЗПЗ/ на разпространението на течни горива;

- към момента за 1 вид гориво - гориво за дизелови двигатели е издадено Задължително предписание за изтегляне /ЗПИ/ в количество - 2740 л.

Към 30.04.2011 г. са съставени 11 акта за установяване на административни нарушения /АУАН/ за проверки извършени през 2011 г., от които 6 бр. са за несъответствия с изискванията за качеството на течните горива определени в Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол (НИКТГУРНТК), 2 броя за констатирани несъответствия с изискванията за съдържание на биогориво в гориво за дизелови двигатели определени в Закона за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата (ЗВАЕИБ) и 3 броя за документални нарушения.

Издадени са 14 наказателни постановления /НП/ за установени през 2010 г. несъответствия, от които 8 - с изискванията за качеството на течните горива, определени в НИКТГУРНТК, 5 - за установени несъответствия с изискванията за съдържание на биогориво в течно гориво и 1 - за установено документално нарушение.

Вижте целия отчет тук