Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

Наблюдение на компактни луминесцентни лампи – РЕГЛАМЕНТ 244/2009 по отношение изискванията за екопроектиране на ненасочени лампи за бита
Новини
Четвъртък, 26 Май 2011 09:40

През месец януари 2011 г. е извършено планово наблюдение на компактни луминесцентни лампи (КЛЛ) на територията на цялата страна от инспекторите по надзор на пазара на всички регионални отдели на ДАМТН.

Проверени са 258 бр. КЛЛ от 64 марки. Най разпространени марки лампи са: OSRAM, PHILIPS, RADIUM, GE, REAL, MIDEA, VIVA LUX, REALUX, LB Light, HOROZ. Лампите са с произход – Китай (90%), Германия, Турция,  Полша и България.

В регионалните отдели на ДАМТН са проверени общо 344 бр. КЛЛ, разпределени по отдели както следва:

 • РОНП-София - 92 бр.
 • РОНП-Благоевград - 62 бр.
 • РОНП-Пловдив - 57 бр.
 • РОНП-Бургас - 26 бр.
 • РОНП-Варна - 28 бр.
 • РОНП-Русе - 31 бр.
 • РОНП-Плевен - 48 бр.

но след изключване на повтарящи се продукти – данните от наблюдението обхващат 258 бр. КЛЛ.

Изискванията за екопроектиране на етап 2: 1 септември 2010 г. са съгласно приложение ІІ на Регламент 244/2009. Съгласно чл.4, т.2 - за целите на оценяване на съответствието, техническата документация трябва да съдържа копие от продуктовата информация, осигурявана в съответствие с приложение ІІ, част 3 от Регламента:

„Преди продажбата на крайни потребители информацията трябва да бъде видимо онагледена върху опаковката и на интернет страниците със свободен достъп”.  Информацията може да е текстова, чрез графики, фигури или символи.

При извършеното наблюдение в търговски обекти в цялата страна, чрез снемане на данните от продуктовата информация на КЛЛ, се установи:

 • Всички лампи са с презумпция за съответствие, тъй като носят маркировка „СЕ”, посочена в чл.5 на Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на съвета за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към продукти, свързани с енергопотреблението. Три бр. КЛЛ - марка ОРРLE имат маркировка само върху опаковката;
 • Всички лампи са с дадена номинална мощност Р [W] в диапазон от 5 W до 85 W;
 • Обявен светлинен поток  Ф [lm] -  от 115 lm до 5000 lm.
 • Не са посочени данни за светлинния поток на 42 бр. КЛЛ, като например при марки REAL, САТА, ASMA, SAPIR, LB Light;
 • Обявен срок на експлоатация   - от 800 h до 15000 h;
 • Обявена цветна температура (в градуси по Келвин)  - от 840 К до 6400 К.
 • Не са посочени данни за цветна температура на 46 бр. КЛЛ;
 • Заявена еквивалентна мощност за нажежаема лампа [W] – от 5 до 425 W.
 • Не са посочени данни за еквивалентна мощност за нажежаема лампа за 18 бр. КЛЛ;
 • Предупреждение, че потокът на лампата не може да се регулира или може да се регулира само от специални регулатори на светлинния поток има на опаковката на 188 бр. КЛЛ, останалите 70 бр. лампи са без информация.

Изводи относно спазване на изискванията за екопроектиране на КЛЛ:

 • Само за 26 бр. КЛЛ  заявената еквивалентна мощност (съгласно таблица 6) съответства на светлинния поток на лампата от опаковката.

За 42 бр. КЛЛ не може да се изчисли, защото не е обявен светлинен поток.
За останалите 190 бр. КЛЛ е обявена невярна продуктова информация за потребителя.

 • Максималната обявена мощност (Pmax) за даден обявен светлинен поток (Ф) се изчислява съгласно таблица 1 на Приложение ІІ.

За 42. бр. лампи не може да се изчисли, тъй като не е обявен светлинен поток.
За 16 бр. лампи обявената мощност не отговаря на обявения светлинен поток.
Това са лампи от марки VIVA LUX, REALUX, LB Light, HOROZ, INTO, M LUX, VITO, VITO ONE, Еколукс.

 • Светоотдаване на лампите (lm/W) –  в приложение ІV като най-високо светоотдаване е определена стойност 69 lm/W.

Този параметър може да се отнесе само към 26 бр. КЛЛ, от посочените по-долу марки, които съответстват по показател  заявена еквивалентна мощност:
GE       - 60  lm/W
PHILIPS – 58 lm/W
OSRAM -   60 lm/W

Следователно само 26 бр. КЛЛ (10%) от проверените 258 бр. КЛЛ, съответстват на изискванията за екопроектиране във връзка с продуктовата информация за лампите.