Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

За агенцията

ДАМТНДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР (ДАМТН) е държавен надзорен орган, провеждащ националната политика в областта на:

 • надзор на пуснати на пазара и/или в действие продукти, попадащи в обхвата на директивите от Нов подход;
 • надзор на пуснати на пазара строителни продукти; продукти, свързани с енергопотреблението, по отношение на изискванията за екопроектиране; електрическо и електронно оборудване във връзка с ограниченията за употреба на определени опасни вещества и отпадъците от него;
 • технически надзор на съоръженията с повишена опасност;
 • контрол на качеството на течните горива;
 • метрологичен надзор;
 • оправомощаване и надзор на органи, извършващи оценяване на съответствието на продукти, попадащи в обхвата на директиви от Нов подход;
 • надзор на язовирните стени и съоръженията към тях.

Дейността на ДАМТН се регламентира със следните 10 закона:

 • Закон за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП);
 • Закон за защита на потребителите (ЗЗП);
 • Закон за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ);
 • Закон за измерванията (ЗИ);
 • Закон за автомобилните превози (ЗАвП);
 • Закон за управление на отпадъците (ЗУО);
 • Закон за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ);
 • Закон за туризма (ЗТ);
 • Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС);
 • Закон за водите (ЗВ).

Основните цели при осъществяване на дейността на ДАМТН са стратегически и оперативни.

Съгласно действащия Устройствен правилник, ДАМТН е в състав 451 служители и има следната структура:

 • ръководство (председател, 2 заместник-председатели, главен секретар);
 • 2-ма финансови контрольори, пряко подчинени на председателя;
 • обща администрация:
  • дирекция „Финансово-административна“ – Д ФА;
 • специализирана администрация:
 • Главна дирекция „Надзор на пазара” – ГД НП;
 • Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор” – ГД ИДТН;
 • Главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива” – ГД ККТГ;
 • Главна дирекция „Метрологичен надзор” – ГД МН;
 • Главна дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях” - ГД НЯСС;
 • Дирекция „Разрешения за оценяване на съответствието” – Д РОС.

Конкретните резултати от дейността на ДАМТН в периода 2013 – 2016 г., както и целевите стойности на показателите за изпълнение за 2017 г. могат да се видят от таблицата по-долу:

ОТЧЕТЕНИ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Програма  „Инфраструктура по качеството в подкрепа развитието на българската икономика”
Показатели за изпълнение Мерна единица
Отчет Целева стойност
2013 2014 2015 2016 2017
Информационни трансфери във връзка с нотификацията на органи за оценяване на съответствието
Бр. 194 138 142 249
140
Извършени проверки на органи за оценяване на съответствието Бр. 217 161 201 431
160
Инспектирани СИ по план и по сигнали Бр. 22382 18696 17230 17950
15500

Контрол на партиди ПОКП:

партиди с еднакви количества

продукти с различни количества

Бр.

 

2116

4735

 

1727

5836

 

1618

4247

 

835

1742

 

800

1700

Извършени проверки по получени /подадени уведомления по системата за бърз обмен на информация за опасни стоки - RAPEX Бр. 892 1135 844 913
*
Изпитани типове продукти за нуждите на НП Бр. 32 33 64 233
40
Унищожени или върнати на доставчика/производителя несъответстващи продукти Бр. 6068 523 896 1588
*
Извършени проверки за спазване на техническото законодателство по ЗТИП
Бр. 22382 20975 17828 24786
20000
Технически прегледи на СПО Бр. 17743 18576 16072 21264
18000
Извършени проверки на лицензирани и регистрирани фирми Бр. 1164 912 944 1291
1200
Контрол на сервизи за монтаж и ремонт на тахографи Бр. 151 155 160 160 160
Извършени проверки на обекти, разпространяващи течни горива Бр. 504 445 1156
844
820
Изпитани проби от течни горива
Бр. 973 813 1134 1457
1400
Проверки на техническото състояние на язовирни стени  и съоръженията към тях** Бр. 5813 2700
Издадени акта за установяване на административни нарушения
Бр. 3226 1942 2359 2923
*
Издадени наказателни постановления Бр. 2822 1623 1645 2359
*

* Не може да се планира

** Нова дейност, считано от 01.01.2016 г.

В светлината на нарастващите изисквания на Европейския Съюз по отношение осигуряване на защита на обществото и околната среда от опасни и несъответстващи на съществените изисквания протребителски продукти, опасни за използване съоръжения с повишена опасност, неверни измервания и некачествени течни горива, както и в светлината на Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 година за определяне на изискванията за акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти и  Решение № 768/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 година относно обща рамка за предлагането на пазара на продукти, отговорностите и дейността на ДАМТН като държавен надзорен орган ще играят все по-съществена роля за осигуряване защита на живота и здравето на хората, безопасност на домашните животни, интересите на потребителите и опазването на околната среда и вещите, когато продуктите пуснати на пазара и/или в действие са правилно монтирани, поддържани и се използват по предназначение.

Normal 0 21 false false false BG X-NONE X-NONE