Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

ГД НП

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "НАДЗОР НА ПАЗАРА"
Главна дирекция „Надзор на пазара” е част от специализираната администрация в рамките на ДАМТН. Тя осъществява надзор на пазара на продуктите, пуснати на пазара, за съответствие с изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите, наредбите по чл. 7 и мерките по прилагането на чл. 26а ал. 3 от него, Регламент (ЕС) № 305/2011 на ЕП и Съвета за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти, Наредбата по чл. 21д, ал.1 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси и Наредбата за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване по чл.13, ал.1 от Закона за управление на отпадъците.

Лице за контакт:
Мирослав Йотов, Главен директор
Тел.: (+ 359 2) 892 97 69
Факс: (+ 359 2) 986 17 07
E-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Сфери на дейност:

ГД „Надзор на пазара” извършва:

Надзор на пазара - наблюдение и проверки на продукти, пуснати на пазара, както следва:

 • играчки;
 • електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението;
 • съоръжения по отношение на електромагнитната съвместимост;
 • машини, включително машини за работа на открито по отношение на шума;
 • газови уреди;
 • съоръжения под налягане;
 • съдове под налягане;
 • лични предпазни средства;
 • строителни продукти;
 • радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства;
 • транспортируемо оборудване под налягане;
 • плавателни съдове за отдих;
 • пиротехнически средства;
 • взривни вещества за граждански цели.

Структура:

ГД „НП” е организирана административно в отдел „Контролно методичен” и 5 регионални отдела - Югозападна България, Северозападна България, Североизточна България, Югоизточна България и Южна централна България.

Адрес, e-mail

Лице за контакт

Телефон

Факс

ГД ”Надзор на пазара”

гр. София, 1797, бул. "Г.М. Димитров" № 52А

Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Мирослав Йотов

Главен директор

+359 2 892 97 69

+359 2 986 17 07

ГД ”Надзор на пазара”

гр. София, 1797, бул. "Г.М. Димитров" № 52А

 

Заместник-главен директор

 


Отдел ”Контролно-методичен”

гр. София, 1797, бул. "Г.М. Димитров" № 52А

Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Нина Костова

Началник на отдел

+359 2 892 97 66 +359 2 986 17 07
Регионален отдел НП Югозападна България
гр. София, 1797, бул. "Г.М. Димитров" № 52А
Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Галя Бояджиева

Началник на отдел

+359 2 892 97 71 +359 2 988 45 88

Регионален отдел НП Северозападна България
гр. Ловеч, ул. "Търговска" 24, дом Преслав, ет. 3, ст. 314

Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Веселинка Бешева

Началник на отдел

+359 68 603 215 +359 68 603 215

Регионален отдел НП Североизточна България
гр. Варна, кв. "Владиславово", ул. ”Мургаш” № 5

Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Наргис Шукриева

Началник на отдел

+359 52 750 332 +359 52 750 325

Регионален отдел НП Северна централна България
гр. Велико Търново, кв. "Акция", ул. ”Чумерна” № 1А, ст. 9

Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Евгени Атанасов

Началник на отдел

+359 62 654 992 +359 62 654 992

Регионален отдел НП Южна централна България

гр. Пловдив, бул. Санкт Петербург № 67

Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Тодор Кесяков

Началник на отдел

+359 32 633 149
+359 32 624 892
Регионален отдел НП Югоизточна България

гр. Бургас, к-с ”Славейков”, ул. ”Проф. Якимов” № 25
Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Нина Стоянова

Началник на отдел

+359 56 860 140 +359 56 860 140

 

Нормативна уредба на ГД „Надзор на пазара”:

Закони

Наредби, приети на основание чл.7 от ЗТИП, регламентиращи дейността на ГД”Надзор на пазара”:

Регламенти:

Директиви:

 • ДИРЕКТИВА 2000/14/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 8 май 2000 година за сближаване на законодателствата на държавите-членки във връзка с шумовите емисии на съоръжения, предназначени за употреба извън сградите.