Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

ГД ККТГ

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО НА ТЕЧНИТЕ ГОРИВА"

Главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива” е част от  специализираната администрация в рамките на ДАМТН. Тя осъществява своята дейност в изпълнение на изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух и Закон за енергията от възобновяеми източници.
Основна нейна дейност е да контролира качеството на течните горива на територията на страната за съответствие с изискванията към тях, посочени в Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина на техния контрол.    

Лице за контакти:

Васил Ненчев, Главен директор
Тел.:    + 359 2 975 38 12;
Факс:    + 359 2 876 24 90
E-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Сфери на дейност:

ГД "Контрол на качеството на течните горива" извършва:

 • Наблюдение и контрол на течни горива, за които има установени изисквания за качество; предприема действия за установяване съответствието на течни горива с изискванията за качество, като извършва проверки на лицата, които: пускат или внасят течни горива на пазара, разпространяват, транспортират съхраняват или използват течни горива;
 • Предприема действия за установяване съответствието на течните горива с изискванията за качество, като;
  • проверява документите, които придружават течните горива;
  • взема проби от течни горива;
  • изпитва взетите проби в подвижна и/или стационарна лаборатория и при необходимост възлага изпитването на външни акредитирани лаборатории;
  • извършва експертизи на резултатите от изпитването и изготвя експертни заключения и констативни протоколи за съответствието на течните горива с изискванията за качество;
  • организира изпитване на арбитражните проби от течни горива в трета акредитирана лаборатория и изготвя експертиза за съответствие с изискванията за качество на горивата;
 • Издава задължителни предписания за временно спиране или за забрана на пускането на пазара, разпространението или използването на течните горива в случаите, когато се установи нарушение при проверката на документите, придружаващи горивата, или несъответствие с изискванията за качество;
 • Издава задължителни предписания за изтегляне на течни горива от пазара, когато резултатите от изпитванията на арбитражни проби потвърждават установеното несъответствие или резултатите, установени с констативни протоколи не са оспорени по съответния ред и не е проведено арбитражно изпитване;
 • Предприема действия срещу лицата, издали декларация за съответствие на течни горива, които не съответстват на изискванията за качество;
 • Подготвя информация за качеството на течните горива и я предоставя на Министерството на околната среда и водите за изготвяне на годишни доклади пред Европейската комисия.

Структура:
*Акредитирана изпитвателна лаборатория за горива, смазочни материали и присадки (АИЛ ГСМП) към Главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива” (ГД ККТГ) при Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) - гр. София, сертификат за акредитация рег. № 35-ЛИ/27.11.2017 г., валиден до 30.09.2020 г. със Заповед № А-499/27.11.2017 г. от ИА БСА.

Адрес, e-mail

Лице за контакт

Телефон

Факс

ГД  ”Контрол на качеството на течните горива”
гр. София, 1784, ул. ”Проф. П. Мутафчиев” 2
E-mail:  Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Васил Ненчев
Главен директор

02 975 38 12

02 876 24 90

ГД  ”Контрол на качеството на течните горива”
гр. София, 1784, ул. ”Проф. П. Мутафчиев” 2
E-mail:  Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
Иво Атанасов
Зам. главен директор
Отдел „Контролно-методичен”
гр. София, 1784, ул. ”Проф. П. Мутафчиев” № 2
E-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
Росица Калоянова
Началник на отдел

 

Отдел "Управление на мониторингова система и база данни"

E-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Иво Атанасов
Началник на отдел
02 974 31 92 02 974 31 92
Отдел "Инспекция на качеството на течните горива", месторабота гр. София 02 975 37 64 0885572930

Месторабота - гр. София

гр. София, 1784, ул. ”Проф. П. Мутафчиев” № 2

Н. Николов
Т. Алексов
Б. Деянов
А. Раков
Г. Бъчваров
И. Стоянова
02 975 37 64 0885572930
Месторабота - гр. Бургас
гр. Бургас, ж.к. ”Славейков”, ул.”Проф. Я. Якимов” № 25  
Г. Чобанова
П. Вълков
056 860 142 056 860 142
Месторабота - гр. Пловдив
гр. Пловдив, бул. ”Санкт Петербург” № 2
Н. Митовска
Е. Симеонов
032 622 979 032 622 979
Месторабота - гр. Хасково
гр. Хасково, ул. ”Панорама” № 2
Е. Димитрова
Д. Иванова
038 664 890 038 664 890
Месторабота - гр.  Плевен
гр. Плевен, ул. ”Дойран” № 27
М. Недялкова
Г. Цанов
С. Цокева
064 823 186 064 823 186
Месторабота - гр. Варна
гр. Варна, кв. ”Владиславово”, ул. „Мургаш” № 5
Г. Петкова
052 750 317 052 750 317
Месторабота - гр. Русе
гр. Русе, ул. „Кап. Райчо Николов” № 1
Д. Шафранов
А. Мангозова
082 820 296 082 820 296
Отдел "Изпитване на горива, смазочни материали и присадки"
гр. София, 1784, ул. ”Проф. П. Мутафчиев” №2
E-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
Христина Шигулова-Василева
Началник на отдел
02 876 15 32 02 876 15 32
 • Сектор „Стационарна лаборатория-София”
гр. София, 1784, ул. ”Проф. П. Мутафчиев” №2
E-mail:  Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
Татяна Шопова
Началник на сектор
02 876 07 81 02 876 07 81
 • Сектор „Подвижна лаборатория-Плевен”
гр. Плевен, ул. ”Дойран” № 27
E-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
Васил Станев
Началник на сектор
064 821 604 064 821 604
 • Сектор „Подвижна лаборатория-Бургас”
гр. Бургас, ж.к. ”Славейков”, ул. ”Проф. Я. Якимов” № 25
E-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
Данаил Илиев
Началник на сектор
056 860 145 056 860 145

НОРМАТИВНА УРЕДБА НА ГД ККТГ

Прилагано законодателство, свързано с четири директиви на Европейския парламент: