Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

Д РОС

Дирекция "Разрешения за оценяване на съответствието"дамтн

Лице за контакт:
Даниела Миланова, Директор
Тел.: + 359 2 9396 734
Факс: + 359 2 9861 707
E-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Дирекцията осъществява следните дейности:

  1. организира и извършва проверки за установяване на техническата компетентност и способността да изпълняват процедурите за оценяване съответствието на лица, които кандидатстват за разрешение за извършване оценяване на съответствието съгласно наредбите по чл. 7 от Закона за техническите изисквания към продуктите, мерките по прилагането по чл. 26а от Закона за техническите изисквания към продуктите и предлага на председателя на ДАМТН да издаде или да откаже издаването на разрешение;
  2. организира и извършва проверки на лицата, получили разрешения за оценяване на съответствието, за спазване на условията, при които са издадени разрешенията, и предлага на председателя да издаде предписание за временно спиране на дейността им до отстраняване на констатираните при проверката пропуски и несъответствия или да отнеме издаденото разрешение;
  3. организира и участва в анализа на информацията от годишните доклади на лицата, получили разрешения за оценяване на съответствието;
  4. води регистър на издадените и отнетите разрешения за извършване оценяване на съответствието;
  5. подготвя за публикуване в официалния бюлетин на ДАМТН данните от регистъра на издадените и отнетите разрешения за извършване оценяване на съответствието;
  6. при необходимост организира подготовка на експерти от ДАМТН, от министерства и ведомства за извършване на проверките по т. 1;
  7. координира работата на националните работни групи по прилагане на наредбите по чл. 7 от Закона за техническите изисквания към продуктите и на мерките по прилагане по чл. 26а от Закона за техническите изисквания към продуктите;
  8. подготвя информация и обявява пред Европейската комисия и държавите-членки на Европейския съюз  органите, одобрени да извършват оценяване на съответствието;
  9. уведомява Европейската комисия за отнетите разрешения за извършване оценяване на съответствието и за временните спирания на дейността по оценяване на съответствието;
  10. дава предписания на нотифицираните органи за отстраняване на несъответствията им с изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите или за отстраняване на пропуските и несъответствията при изпълнението на процедурите за оценяване на съответствието.