Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

Публична покана за възлагане на обществена поръчка за „Доставка на канцеларски материали“

Публична покана за възлагане на обществена поръчка за „Доставка на канцеларски материали“

Определен за изпълнител на обществената поръчка с предмет „Доставка на канцеларски материали“: Роел – 98 ООД, гр. София.