Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

Официален бюлетин на ДАМТН

В официалния бюлетин на ДАМТН се публикуват актуалните регистри, които се водят и съхраняват в ДАМТН, свързани с осъществявания от ДАМТН надзор на лица, извършващи дейности в областта на метрологията, техническия надзор на съоръжения с повишена опасност и оценяване на съответствието.

Метрологичен надзор

Заповед А-333/29.05.2014 г. за периодичността на последващите проверки на средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол (ДВ бр. 49 от 13.06.2014 г.)

Списък на лица, оправомощени за проверка на средства на измерване и на компоненти и допълнителни устройства към тях

Списък на лица, на които е отнето оправомощаването със заповед на председателя на ДАМТН

Лицензирани фирми от ДАМТН за сервиз на ЕТАФП /по наредба 35/ - Издаването на тези лицензии е преустановено

Регистър на лицата, регистрирани за извършване на монтаж, проверка и ремонт на тахографи

Регистър на сервизи за тахографи с временно спряна или прекратена регистрация

Регистър на одобрените идентификационни знаци на лица, производители на бутилки

Регистър на лица, извършващи сервиз и ремонт на електронни касови апарати с фискална памет (ЕКАФП) и електронни системи с фискална памет (ЕСФП): Считано от 08.03.2013 г. настоящата административна услуга ще се извършва от Българския институт по метрология и БИМ ще поддържа настоящия регистър.

Фирмите, заличени от регистъра на сервизните фирми на фискални устройства (ФУ)

План за извършване на метрологичен надзор през 2014 г.

*

Държавен технически надзор

Регистър на лицата и структурно обособените части на предприятия или организации, получили лицензия от председателя на ДАМТН за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност

РЕГИСТЪР НА ЛИЦАТА, ИЗВЪРШВАЩИ ПОДДЪРЖАНЕ, РЕМОНТИРАНЕ И ПРЕУСТРОЙВАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ:

РО ИДТН ЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ

РО ИДТН СЕВЕРНА БЪЛГАРИЯ

РО ИДТН ЮЖНА БЪЛГАРИЯ

Регистър на вписаните в ДАМТН лица, извършващи монтиране, поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения в енергийни обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници по чл. 24, т. 1 и 2 от ЗЕВИ – регистрационният режим е отменен с §1 от Закона за изменение на Закона за енергията от възобновяеми източници обн., ДВ, бр. 33 от 11 април 2014 г.

*

Оценяване на съответствието
Регистър на издадените разрешения за извършване оценяване на съответствието /нотифицирани органи/

Банкова сметка на ДАМТН
BG12 BNBG 9661 3100 1498 01
BIC: BNBGBGSD
БНБ – клон ЦУ, пл. Александър I Батенберг, № 1, София 1000
БУЛСТАТ: 000695096
Адрес на ДАМТН: бул. Г.М.Димитров, № 52А; 1797 София

ТАРИФА № 11 за таксите, които се събират в системата на държавната агенция за метрологичен и технически надзор по  закона за държавните такси (загл. изм. - дв, бр. 115 от 2002 г., загл. изм. - дв, бр. 40 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г.)