Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

Процедури за възлагане на обществени поръчки - ЗОП, в сила от 15.04.2016 г.

» [17.01.2017 г.] Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Осигуряване на самолетни билети и билети за други видове транспорт за превоз на пътници и багаж при служебни пътувания в чужбина на служители на ДАМТН и хотелското им настаняване"

» [18.11.2016 г.] Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на реагенти, консумативи, средства за измерване за моторни, хроматографски, спектрални и физико-химични анализи на горива за Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива" в десет обособени позиции"

» [18.10.2016 г.] Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на оборудване за нуждите на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН), главна дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях” в четири обособени позиции"

» [24.08.2016 г.] Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Ремонтни строително-монтажни работи в сградите предоставени за ползване или собственост на ДАМТН" в шест обособени позиции

» [26.07.2016 г.] Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на автомобилно гориво, чрез карти за безналично плащане за нуждите на ДАМТН"

» [11.07.2016 г.] Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на реагенти, консумативи, средства за измерване за моторни, хроматографски, спектрални и физико-химични анализи на горива за Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, Главна дирекция “Контрол на качеството на течните горива" - прекратена

» [04.07.2016 г.] Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка и монтаж на офис обзавеждане за нуждите на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН)" - прекратена

» [27.05.2016 г.] Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на автомобили за нуждите на ДАМТН"

Обявления за събиране на оферти - ЗОП, в сила от 15.04.2016 г.

» [09.12.2016 г.] Обява за събиране на оферти с предмет: „Закупуване и внедряване на специализирани софтуери за нуждите на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор” в две обособени позиции

» [30.11.2016 г.] Обява за събиране на оферти с предмет: "Изработка, доставка и монтаж на офис обзавеждане за нуждите на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор" в две обособени позиции

» [24.11.2016 г.] Обява за събиране на оферти с предмет: "Абонаментно техническо поддържане и обслужване на пожароизвестителни системи (ПИС), вътрешни противопожарни кранове (ВПК) и евакуационно осветление (ЕО) в ДАМТН"

» [24.11.2016 г.] Обява за събиране на оферти с предмет: "Доставка, монтаж и поддръжка на система за видеонаблюдение и контрол на достъпа и предоставяне на безконтактни чип карти за нуждите на ДАМТН"

» [24.11.2016 г.] Обява за събиране на оферти с предмет: "Разработване на софтуер за нуждите на ДАМТН в четири обособени позиции"

» [22.11.2016 г.] Обява за събиране на оферти с предмет: "Доставка на сървърно оборудване за нуждите на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор чрез ъпгрейд на съществуващо блейд шаси"

» [22.11.2016 г.] Обява за събиране на оферти с предмет: "Закупуване и внедряване на специализирани софтуери за нуждите на ДАМТН в четири обособени позиции"

» [26.10.2016 г.] Обява за събиране на оферти с предмет: "Доставка на канцеларски материали за нуждите на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор"

» [12.10.2016 г.] Обява за събиране на оферти с предмет: "Извършване на застрахователни услуги за нуждите на ДАМТН с четири обособени позиции"

» [25.08.2016 г.] Обява за събиране на оферти с предмет: "Почистване на сградите на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН)"

» [17.08.2016 г.] Обява за събиране на оферти с предмет: "Доставка на специално работно облекло, лични предпазни средства и обувки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд за служителите на ДАМТН" в три обособени позиции

» [27.07.2016 г.] Обява за събиране на оферти с предмет: "Предоставяне на услуги по печат, сканиране, копиране и факс"

» [14.07.2016 г.] Обява за събиране на оферти с предмет: "Доставка на информационно оборудване – настолни компютри и периферни устройства"

» [22.06.2016 г.] Обява за събиране на оферти с предмет: „Избор на оператор за предоставяне на електронни съобщителни услуги" с две обособени позиции.

» [20.06.2016 г.] Обява за събиране на оферти с предмет: „Извършване на застрахователни услуги за нуждите на ДАМТН“ със седем обособени позиции.

» [02.06.2016 г.] Обява за събиране на оферти с предмет: „Предоставяне на електронни съобщителни услуги за нуждите на ДАМТН с две обособени позиции” - прекратена

» [02.06.2016 г.] Покана за събиране на оферти с предмет: „Осигуряване на самолетни билети и други видове билети за превоз на пътници и багаж и трансфер с наземен транспорт при служебни пътувания в чужбина и съпътстващи ги дейности”

» [26.04.2016 г.] Покана за събиране на оферти с предмет: „Доставка на мрежови многофункционални устройства с функции за печатане, копиране, сканиране и факс”

Покани до определени лица – чл. 191 от ЗОП в сила от 15.04.2016г.

Покани за участие в обществени поръчки - чл. 20, ал. 4 от ЗОП

» [12.01.2017 г.] Покана за събиране на оферти с предмет: "Разработване на документации за обществени поръчки, свързани с реализирането на дейности по проект BG16RFOP002-2.004-0001 „Осигуряване на благоприятна бизнес среда, посредством създаване, поддържане и развитие на информационни бази данни в областта на надзора на пазара, метрологичния надзор и контрола на качеството на течните горива чрез повишаване техническия капацитет на ДАМТН"

» [15.12.2016 г.] Покана за събиране на оферти с предмет: "Обследване на процесите по управление на активите и привеждането им в съответствие с процедурата за начисляване на амортизации за нефинансови дълготрайни активи в отчетността на ДАМТН"

» [14.12.2016 г.] Покана за събиране на оферти с предмет: "Осигуряване на печатни регионални медии от шестте региона на страната за реализиране на медийна кампания на ДАМТН"

» [09.12.2016 г.] Покана за събиране на оферти с предмет: "Закупуване на материали за изграждане на структурно окабеляване в сградите на ДАМТН“

» [28.11.2016 г.] Покана за събиране на оферти с предмет: "Сервизно обслужване и поддръжка на асансьорни уредби в сградата на ДАМТН в гр. София, ул. „проф. П. Мутафчиев №2“

» [23.11.2016 г.] Покана за събиране на оферти с предмет: ,,Доставка и монтаж на климатици за нуждите на ДАМТН“

» [22.11.2016 г.] Покана за събиране на оферти с предмет: ,,Обслужване на служителите на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) от служба по трудова медицина и извършване на профилактични медицински прегледи и изследвания“

» [16.11.2016 г.] Покана за събиране на оферти с предмет: ,,Изготвяне на проект за преустройство и промяна функционалното  предназначение на помещение (лаборатория № 203) – в помещение за съхраняване на арбитражни проби (склад за течни горива), в сградата на ДАМТН, намираща се на ул. ,,Петър Мутафчиев“ № 2, гр. София“

» [16.11.2016 г.] Покана за събиране на оферти с предмет: "Предоставяне на специализирани неуниверсални пощенски услуги – приемане, пренасяне и доставяне на пратки, съдържащи проби от течни горива (автомобилни бензини, дизелово гориво, гориво за отопление, корабно гориво и биодизел)"

» [03.11.2016 г.] Покана за събиране на оферти с предмет: "Внедряване на активен контактен център за телефонно обслужване и комуникации при спешни позвънявания във връзка с дейността на ДАМТН"

» [01.11.2016 г.] Покана за събиране на оферти с предмет: "Изграждане и поддържане на IP VPN мрежа, доставка на интернет и защита на мрежата на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) от DDos атаки"

» [19.10.2016 г.] Покана за събиране на оферти с предмет: "Доставка и монтаж на климатици за нуждите на ДАМТН"

» [19.10.2016 г.] Покана за събиране на оферти с предмет: "Сервизно обслужване и поддръжка на асансьорни уредби в сградата на ДАМТН в гр. София, ул. „проф. П. Мутафчиев“

Публични покани

» [19.02.2016 г.] Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на сертифицирани сравнителни материали (ССМ) за Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива”

» [16.02.2016 г.] Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Предоставяне на неуниверсални пощенски услуги - куриерски услуги за нуждите на ДАМТН" - оттеглена

Процедури по ЗОП за възлагане на обществени поръчки

» [10.03.2016 г.] Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на автомобилно гориво за автомобилите на ДАМТН, доставяно чрез карти за безналично плащане"

Покани за предоставяне на оферти

» [30.03.2016 г.] Покана за предоставяне на оферта с предмет: „Калибриране на апарат за налягане на парите (HERZOG), HVP 972 за Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива”

» [02.03.2016 г.] Покана за предоставяне на оферта с предмет: „Лабораторно изпитване на пет  проби от LED прожектори по отношение на посочени клаузи от приложимите стандарти по Директива за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението (Директива LVD) и по директива за хармонизиране на законодателствата на държавите членки относно електромагнитната съвместимост (Директива EMC)“

» [12.02.2016 г.] Покана за предоставяне на оферта с предмет: „Калибриране на апарат за налягане на парите (HERZOG), HVP 972 за Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива”

» [12.02.2016 г.] Покана за предоставяне на оферта с предмет: „Лабораторно изпитване на пет  проби от LED прожектори по отношение на посочени клаузи от приложимите стандарти по Директива за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението (Директива LVD) и по директива за хармонизиране на законодателствата на държавите членки относно електромагнитната съвместимост (Директива EMC)“ - спряна

» [01.02.2016 г.] Покана за предоставяне на оферта с предмет: „Доставка на светлоотразителни жилетки и баджове за многократна употреба за нуждите на ДАМТН“ - временно спряна

» [05.01.2016 г.] Покана за предоставяне на оферта с предмет: “Доставка на еднократни пластмасови пломби за запечатване на метални кутии с проби от течни горива за нуждите на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор”

При обявяване на обществени поръчки с предмет доставки, услуги и конкурси за проект със стойност по-висока от 66 000 лв. без ДДС, възложителят има възможност да приложи предвидените в закона за обществените поръчки опростени правила.