Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

Обяви

Обява за набиране на оферти за избор на лицензиран изпълнител за ликвидация, унищожаване и предаване на дълготрайни активи и материали

Във връзка с приключила процедура  за бракуване, трансформиране и унищожаване на дълготрайни активи и материали и необходимостта от тяхната ликвидация и унищожаване, ДАМТН публикува настоящата обява за набиране на оферти за избор на лицензиран изпълнител за изпълнение на посочените дейности.

Оферти се подават в деловодството на ДАМТН на адрес: гр. София, бул. „д-р Г. М. Димитров” № 52 А, до 17.30 ч. на 07.12.2016 г.

Към настоящата обява е приложен обобщен списък на предложените и утвърдени протоколи за брак и актове за бракуване на предложеното имущество, съставени при проведените годишни инвентаризации в три обособени позиции:
1. Електрическо и електронно оборудване;
2. Излезли от употреба моторни превозни средства;
3. Метални, дървени и стъклени отпадъци.

Критерий за оценка на офертите:

  • Най-висока цена на изкупуване.
  • Най-ниска цена на транспорт и товаро-разтоварни дейности.
  • Най-къс срок на изпълнение.


Забележка: За избран ще се счита участника отговарящ едновременно и на трите критерия.

Лице за контакт:

Бисер Йончовски, младши експерт, отдел „Управление на собствеността“
телефон:  02/9805111, 0879519204;  
е-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Приложение - Обобщен списък.