Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

Проект ЦА 12-22-28/27.05.2013 - архив

Проект на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор по Оперативна програма „Административен капацитет”

„Повишаване на професионалната квалификация на служителите на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор ” – ЦА12-22-28/27.05.2013г.

Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, като бенефициент по открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, с определен срок на кандидатстване, обявена от Министерството на финансите по Приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси” на Оперативна програма „Административен капацитет”, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, сключи на 27 май 2013 г. с Управляващия орган на Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК) – Дирекция „Оперативна програма „Административен капацитет” договор за изпълнение на проект с наименование „Повишаване на професионалната квалификация на служителите на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор”.

Срокът за изпълнение на проекта е 12 месеца и общата стойност на проекта 87 153,21 лв.

За реализирането на проекта e предвиденo изпълнението на следните дейности и поддейности:

  • Дейност 1: Организиране и провеждане на чуждоезикови обучения на служители на ДАМТН за повишаване на професионалната им квалификация;
  • Поддейност 1.1: Специализирани чуждоезикови обучения, организирани от Института по публична администрация;
  • Поддейност 1.2: :Чуждоезикови обучения, различни от предлаганите от Института по публична администрация;
  • Дейност 2: Организиране и провеждане на компютърни обучения на служители на ДАМТН за подобряване качеството и ефективността на работата им;
  • Поддейност 2.1: Компютърни обучения за разширяване на познанията и уменията за работа с продуктите на MS Office.
  • Поддейност 2.2: Компютърни обучения за управлeние, конфигуриране и поддръжка на инструменти в IT среда.

По отношение на проекта ще бъдат приложени всички изисквания за публичност и информираност през целия период на неговото изпълнение, както и след приключването му.

Изпълнението на проекта ще допринесе за подобряване на знанията и уменията на служителите в Държавната агенция за метрологичен и технически надзор с цел по-ефективно и ефикасно изпълнение на професионалните им задължения и ще допринесе за постигане на глобалната цел на ОПАК: подобряване на работата на държавната администрация за реализиране на ефективни политики, качествено обслужване на гражданите и бизнеса и създаване на условия за устойчив икономически растеж.

Процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се реализира с подкрепата на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 
Банер