Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

Списък на служителите, подали декларации по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ)
2018 г. 2017 г.
2016 г. 2015 г. 2014 г. 2013 г. 2012 г. 2011 г. 2010 г. 2009 г.