Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

ГД НЯСС

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "НАДЗОР НА ЯЗОВИРНИТЕ СТЕНИ И СЪОРЪЖЕНИЯТА КЪМ ТЯХ"

Лице за контакт:
Кирил Войнов, Главен директор
1797 София, бул. "Г. М. Димитров" № 52А
Тел.: + 359 2 8929763
Факс: +359 2 986 17 07
е-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Главна дирекция "Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях":

  1. контролира изпълнението на мерките за поддържане на язовирните стени и съоръженията към тях в изправно техническо състояние и осигуряване на безопасната им експлоатация;
  2. контролира изпълнението на дейностите по незабавно извеждане от експлоатация на язовирни стени и/или съоръжения към тях, които са в предаварийно състояние, до възстановяване на технологичната и конструктивната им сигурност или ликвидация на такива язовирни стени и/или съоръжения, ако възстановяването или реконструкцията им са нецелесъобразни;
  3. контролира изпълнението на предписанията на комисиите по чл. 138а, ал. 3 и чл. 190а, ал. 1, т. 3 от Закона за водите;
  4. контролира изпълнението на мерките за осигуряване на изправно техническо състояние на язовирните стени и съоръженията към тях и безопасната им експлоатация;
  5. контролира изпълнението на дейности по извеждане от експлоатация и/или ликвидация на язовирни стени и съоръжения към тях;
  6. дава задължителни предписания на собствениците на язовирни стени и/или на съоръженията към тях съобразно правомощията си по Закона за водите, включително за извършване на мерки и действия за изясняване на техническото състояние и на условията за експлоатация на контролираните обекти, както и определя срок за тяхното изпълнение;
  7. прилага принудителни административни мерки, като разпорежда със заповед: забрана за ползването и за достъпа до язовир, който се експлоатира при неспазване на изискванията на наредбата по чл.141, ал.2 от Закона за водите; извежда от експлоатация язовирни стени и съоръжения към тях; временно извежда от експлоатация язовирни стени и съоръженията към тях с цел предотвратяване на опасността от авария на съоръженията до привеждането им в състояние, отговарящо на техническите норми;
  8. контролира изпълнението на дейностите по чл. 145, ал. 2 от Закона за водите;
  9. съдейства за своевременното събиране на вземанията на агенцията.

Във връзка с работата на ГД НЯСС се предоставя:

  • "Образец на заявление за издаване на разрешение за извеждане от експлоатация и/или ликвидация на язовирна стена и съоръженията към нея"