Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

Предпазен щит с метална мрежа и козирка със заповед за забрана на разпространението и изтегляне от пазара
Лични предпазни средства
Петък, 16 Септември 2016 16:16

Предпазен щит с метална мрежа и козирка, марка TopStrong, модел Hs3021 (от инструкцията за употреба), арт. № 561201, бар код 3800123161599, с произход: JinHua KangMai Tools Co., LTD, Китай, със заповед за забрана на разпространението и изтегляне от пазара

По време на проверката проверяващите инспектори са установили, че гореописаният продукт не съответстват на съществените изисквания на приложимата наредба (НСИОСЛПС), указани в чл. 25,
ал. 1: „Маркировките за идентификация или сигнализация, отнасящи се пряко или косвено до здравето и безопасността на ползвателя, се нанасят върху ЛПС и могат да са хармонизирани пиктограми или идеограми. Маркировките трябва да са четливи и да остават такива по време на предвидимия срок за използване“ и
ал. 2: „Маркировките трябва да са пълни, точни и разбираеми, за да се избегне неправилна интерпретация“.

Поради това  проверените лични предпазни средства не изпълняват изискванията на т. 9.1. от хармонизирания към НСИОСЛПС  БДС EN 166:2003 „Индивидуална защита на очите. Изисквания“, защото върху продукта не са нанесени: маркировките за идентификация на производителя, номер на приложения стандарт, оптичен клас и енергийно въздействие.

Риск свързан с продукта:

В резултат на гореизложеното е констатирано, че провереният предпазен щит с метална мрежа и козирка носи потенциален риск от нараняване на потребителя при употребата му.

Предприети мерки: Забрана на разпространението и изтегляне от пазара със Заповед № СП-008/ 11.07.2016 г. на Главния директор на ГД „Надзор на пазара“ в ДАМТН.

Вносител: „ЕВРОМАСТЕР ИМПОРТ ЕКСПОРТ” ООД, ЕИК 121833797 със седалище и адрес на управление: район Връбница, бул. „ЛОМСКО ШОСЕ“ № 246, гр. София, п. к. 1387.