Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

Приключи проверка на радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства по годишен план на ГД „Надзор на пазара” за 2014г.

Приключи започналата през месец юни 2014г. проверка по годишен план на ГД „Надзор на пазара” на безжични DECT телефони по отношение изискванията на:

  • Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (НСИОСРКДУ), въвеждаща в българското законодателсво Директива 1999/5/EC (R&TTE).
  • Наредбата за условията и реда за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване във връзка с ограниченията за употреба на определени опасни вещества (НУРППЕЕООУООВ), въвеждаща Директива 2011/65/EС за ограничения в използването на някои опасни вещества в електротехническото и електронното оборудване (RoHS).
продължава>
 

Главна дирекция „Надзор на пазара“ на ДАМТН приключи проверката на кухненски машини – кухненски роботи, месомелачки, кафемелачки, електрически уреди за рязане

ГДНП приключи проверката на кухненски машини – кухненски  роботи, месомелачки, кафемелачки, електрически уреди за рязане. Проверката бе извършена по отношение на посочените към продуктите изисквания на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически  съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението, приета по чл. 7 на ЗТИП. Във връзка с приложимия към продуктовата група стандарт БДС EN 60335-2-14:2006/ A1:2008/ A11:2012 Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-14: Специфични изисквания за кухненски машини бе проверявано за наличие на определени текстове в инструкцията за употреба на български език,  свързани с почистването на повърхностите, които контактуват с храна. Проверката обхвана продуктова група, която не бе проверявана в близък период от време. Професионалните уреди не бяха обект на проверката.

продължава>

 

Компания Lenovo доброволно е започнала програма за замяна на пуснати на пазара захранващи кабели за някои преносими компютри Lenovo IdeaPad

Компания Lenovo доброволно е започнала  Програма за замяна на пуснати на пазара -  захранващи кабели за някои преносими компютри Lenovo IdeaPad, които носят потенциален риск от загряване. Констатираният проблем се отнася само за някои захранващи кабели с обозначение "LS-15", които свързват мрежата за променлив ток и адаптера. Адаптери и други кабели не са засегнати от проблема.

продължава>
 
Формуляр за предоставяне на информация от фирми, притежаващи удостоверения от чл. 36 от ЗТИП и касаеща асансьорите в Република България

Изтегли в DOCX формат

efektivnost.docx

Изтегли в PDF формат

efektivnost.pdf

ДО лицата, извършващи поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

На основание чл. 48 от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП) и във връзка с полученото в Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) искане, е необходимо да изготвите и предоставите информация на Главна дирекция „Инспекция за държавен и технически надзор“ (ГД ИДТН) в срок до 27.02.2015 г., която да съдържа:

продължава>
 

ДАМТН стартира разработването на проект на Закон за техническия надзор

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с  подготовката на проект за нов Закон за техническия надзор, Държавната агенция за метрологичен и технически надзор Ви кани да  участвате  в процеса по разработването на този нормативен акт.

продължава>
 

На вниманието на лицата и структурно обособените части на предприятия и организации, получили лицензии за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност от председателя на ДАМТН

Във връзка с изготвянето на актуален единен електронен регистър на съоръженията с повишена опасност в Република България, ДАМТН уведомява всички лицензирани лица в срок до 10-то число на всеки месец да изпращат, попълнени във формуляра 7.license-obrazec.xlsx, данните на всички регистрирани от тях съоръжения с повишена опасност, на които през предходния месец са извършили технически прегледи, съгласно чл. 42 от Закона за техническите изисквания към продуктите.

 
«НачалоПредишна21222324СледващаКрай»