Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

Електрически съоръжения
Опасни електрически зарядни устройства за акумулатори

Във връзка с подаден сигнал в Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, инспектори на Главна Дирекция „Надзор на пазара“ извършиха проверки в търговски обекти в Смолян, на предлагани електрически зарядни устройства, за тяхната безопасност. Установеното нарушение е липса на маркировка за съответствие СЕ, поставена върху продукта, върху опаковката или върху придружаващите го документи на следните устройства:

  • Електрическо зарядно устройство за акумулатори, с клеми тип „крокодилчета“ - марка: Lion 12 Ah QUICK CHARGER, с технически данни върху продукта 12 Ah 6V-8V-12V; без опаковка; без обозначен баркод; с единична цена 40 лв.
  • Електрическо зарядно устройство за акумулатори, без клеми - марка: Lion 6 Ah QUICK CHARGER, с технически данни върху продукта input voltage – 220 V, output voltage 6V-12V; без опаковка; без обозначен баркод; с единична цена 22 лв.

В съответствие с правомощията на ДАМТН и ГДНП, към търговеца са предприети административно наказателни действия. Незабавно, от търговския обект, са изтеглени продуктите, предлагани в нарушение на изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и същите са забранени за продажба.

Закупен и изпратен за изпитване в акредитирана лаборатория е продукт с нанесена маркировка за съответствие СЕ - зарядно устройство за акумулатор, марка RAGGIE; модел: RG-C 18 Ah; технически данни нанесени върху продукта: честота 50-60 Hz; input: 220V AC; Output: 2V-8V-12V DC; output current: 9-5A; обявен производител: „Shanghai Raggie Power CO“ LTD; бар код: 6931828604009; с единична цена 37.50 лв.

За установяване безопасността на устройството са проведени изпитванията по хармонизиран стандарт БДС EN 603335 -1:2012 и БДС EN 603335 -2-29:2005.

Резултатите показват, че не са изпълнени основни изисквания към конструкцията на уреда и съществува риск от поражение от електрически ток при директен допир. Поради неосигурената защитна заземителна верига на уреда и ненадеждното изолиране на вътрешните свързвания, съществува и възможност за  индиректен допир с части под опасно напрежение.

Продуктът е унищожен. Търговецът е санкциониран.

ДАМТН продължава проверките за наличие на тези продукти и в други търговски обекти на територията на цялата страна.

 

Опасна четка за изправяне на коса

На основание постъпил сигнал Главна Дирекция „Надзор на пазара“ при Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) извърши проверка, при които е констатирано, че в български електронни сайтове се предлага за онлайн продажба следния опасен електрически продукт:

  • четка за изправяне на коса Fast Hair Straightener, модел HQT 906, бар код 6925249990063; посочени технически данни върху опаковката – АС100-230V, знак за уред клас II, произход Китай.

Риск, свързан с продукта: продуктът е обект на нотификация № А12/0169/16 в системата за бърз обмен на информация за опасни стоки RAPEX. Установено е, че четката за изправяне на коса е с недостатъчна електрическа изолация. Съществува достъп до метални части, отделени от части под напрежение само с основна изолация, което може да доведе до удар от електрически ток. Електрическото съоръжение също така е без нанесени съществени характеристики, познаването и спазването на които осигурява, че същото ще бъде използвано безопасно и по предназначение. Четката за изправяне на коса не отговаря на съществените изисквания, определени в приложимата нормативна уредба и не изпълнява изискванията на хармонизирания стандарт  EN 60950.

Предприети мерки: на дистрибуторите е разпоредено да спрат предоставянето и продажбата на опасния продукт и на видно място на електронните си сайтове за продажби да предоставят информация, предназначена за крайния потребител относно съществуващия риск при употребата на продукта.

 
Опасни електрически кани

Главна Дирекция „Надзор на пазара“ при Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) извърши проверки в търговски обекти в гр. Смолян и закупи за изпитване в лаборатория следните три модела на електрически кани:

  • марка: Kuang Ye; посочени технически данни върху опаковката: 220V, 50Hz, 350W, диаметър – 13см; произход Китай
  • марка: Kuang Ye; посочени технически данни върху опаковката: 220V, 50Hz, 350W, диаметър – 11см; произход Китай
  • модел: FC-PA12; баркод 6949383577027; технически данни върху опаковката: 220V, 50Hz, 300W, диаметър – 12см; произход Китай;

ДАМТН е възложила на лаборатория да проведе пълни типови изпитвания за безопасност на гореописаните продукти.

Резултатите показват неизпълнение на изискванията по много точки от хармонизираните стандарти за тази продуктова група - БДС EN 60335-1:2012+А11:2014+АС:2014 и БДС EN 60335-2-15:2003+А1:2006+А2:2008+А11:2012/АС:2013. Установено е, че изпитаните електрически кани не отговарят на съществените изисквания, определени в нормативната уредба. Каните не са безопасни за употреба от потребителя, тъй като носят риск от изгаряния или предизвикване на пожар.

Тези рискове могат да бъдат вследствие от:

  • Неправилно използване на уреда, поради липса на инструкции за безопасна работа, на основни предупредителни и указателни текстове, на важни маркировки;
  • Наличие на възможност за директен контакт с части под напрежение и контакт с немаркирани прегрети части;
  • Несъответстващо напречно сечение на захранващия шнур, недостатъчна електрическа якост на изолацията при работна температура, влошаване и недостатъчна устойчивост на изолацията при влага, появата на гъст дим при ненормална работа (когато каната работи празна), плаващите изолационни разстояния, които не издържат електрическите натоварвания.

Предприети мерки: На основание чл. 30а, ал. 1 от Закона за техническите изисквания към продуктите е издадена Заповед за забрана разпространението и изтегляне от пазара.

 
Мини нощна лампа с вграден щепсел и ключе (осветител за нощно осветление, предназначен за директно включване в контакт на електрическата мрежа) марка Vito, модел GL801

Мини нощна лампа с вграден щепсел и ключе (осветител за нощно осветление, предназначен за директно включване в контакт на електрическата мрежа) марка Vito, модел GL801, със заповед за забрана на разпространението и изтегляне от пазара

Мини нощна лампа с вграден щепсел и ключе (осветител за нощно осветление, предназначен за директно включване в контакт на електрическата мрежа) марка Vito, модел GL801, с нанесени върху лицевата страна на осветителя: знак и име на  марката vito, Dim Night Lighting, CE маркировка за съответствие, AC 220V 50/60Hz 1W, опакован в прозрачна блистерна опаковка, поставена върху картонена основа, с трайно отпечатани върху основата: знак и име на  марката vito, ENERGY-SEVING FLUORESCENT NIGHT LIGHT model: GL801; с нанесени върху трайно залепен на картонената основа етикет: Мини нощна лампа с ключе 1W, б.к. 4 321862 73473, CE маркировка, Произведено за VITO-NU SHU NAN ROAD NANGZHOU 271 Китай, Вносител: ТМФ ЕООД тел.02-936 73 97 Адрес: гр. София, ул. Малашевска 8.

Вносител (установен по документи):
ЕЛ-КОМЕРС ЕООД гр. Пловдив, 4000, ул. „Атанас Каменаров” № 9, ап. 8.
По заявка на ДАМТН е извършено изпитване на образец в акредитирана лаборатория по приложимия за групата продукти хармонизиран стандарт.
Установено, че осветителят не съответства на същественото изискване, определено в чл. 7, ал. 4, във връзка с чл. 8, ал. 1 от Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението - осветителят не е проектиран и изработен по начин, който осигурява защита срещу опасности, дължащи се на електрическото съоръжение или на външни въздействия върху електрическото съоръжение: сечението на вътрешните проводници и изолацията е по-малко от изискуемото; осветителят не е устойчив на пламък и запалване; основата и обвивката на осветителя не са закрепени здраво една за друга така, че да се осигурява подходяща защита на хората срещу опасност от физическо нараняване или друго увреждане, причинено от директен или индиректен електрически допир.

На основание чл. 30а, ал. 1 от Закона за техническите изисквания към продуктите на отговорния икономически оператор „ЕЛ-КОМЕРС” ЕООД гр. Пловдив, е издадена Заповед за забрана разпространението и изтегляне от пазара.

 
Светодиодна (LED) лампа за общо осветление с интегрирано устройство за управление марка V-TAC, модел VT-1907

Продукт: светодиодна (LED) лампа за общо осветление с интегрирано устройство за управление марка V-TAC, модел VT-1907, захранване с променливо напрежение 100-240V, консумирана мощност 5W, цокъл Е14, произход Китай, с нанесена СЕ маркировка за съответствие.

По заявка на ДАМТН е извършено изпитване на образец в акредитирана лаборатория по отношение на електромагнитната съвместимост за смущаващи електромагнитни излъчвания по параметър смущаващи напрежения на захранващите изводи.

Установено, че лампите не съответстват на същественото изискване, определено от Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието за електромагнитна съвместимост, да бъдат проектирани и произведени така, че генерираните от тях смущаващи електромагнитни излъчвания да не превишават нивата, над които радио-, далекосъобщителни или други съоръжения не могат да се използват по предназначение.

На основание чл. 30а, ал. 1 от Закона за техническите изисквания към продуктите на вносителя „Ви-Тек Европа” ООД, Пловдив, ЕИК 201233995, е издадена Заповед за забрана разпространението и изтегляне от пазара.

 
«НачалоПредишна12СледващаКрай»

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL