Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

Понеделник, 14 Май 2018 10:51

ОБЯВЯВА КОНКУРС
за длъжността: началник на отдел – 1 щатна бройка
- отдел "Бюджет и финанси", дирекция „Финансово-административна” при Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН)

Кратко описание на длъжността:
Ръководство, планиране, организация и контрол върху текущия финансово-счетоводен процес, финансово-счетоводните системи, финансово-счетоводните документи и финансово- счетоводната информация, инвентаризацията на активите и пасивите и съхраняването на финансово-счетоводната информация и документи.

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
Образователна степен: магистър
Професионален опит: 4 години или III младши ранг

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
Професионална област: икономика.
Компютърни умения: работа с MS Office; счетоводни програми, работа с правно- информационни продукти и действащата нормативна уредба

Минимален размер на основната заплата за длъжността: 750 лв.

Конкурсът ще се проведе чрез: защита на концепция за стратегическо управление на тема: „Функции, значение и организация на работата в отдел „Бюджет и финанси“ към дирекция „Финансово – административна“ на ДАМТН и интервю.

Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса: Заявление за участие в конкурс – приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС), декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 на НПКДС, четливи копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация; копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова книжка; и/или служебна книжка; и/или осигурителна книжка; и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина).

Документите се подават лично или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно) в 14-дневен срок от публикуване на обявата на адрес: ДАМТН, гр. София, бул.“Г. М. Димитров” №52А, ет. 4, отдел “Човешки ресурси”, стая 407, от 9:00 до 17:00 ч. Общодостъпното място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса - информационото табло на адрес: бул. “Г. М. Димитров” № 52А, ет. 4, ДАМТН, както и на интернет страницата на агенцията: www.damtn.government.bg.
Тел. за контакти: 02 9885852– отдел “Човешки ресурси”.

 
Четвъртък, 10 Май 2018 09:03

ОБЯВЯВА КОНКУРС
за длъжността „главен директор“ – 1 щатна бройка
на главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор” (ИДТН), Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН)

Кратко описание на длъжността: Главният директор ръководи администрацията, която подпомага председателя на ДАМТН при осъществяване на правомощията му по Закона за техническите изисквания към продуктите в областта на техническия надзор на съоръженията с повишена опасност и надзор на пазара на съоръженията с повишена опасност и машините, с изключение на тези, които се предлагат в търговските обекти и осъществява технически надзор и надзор на пазара за съоръженията с повишена опасност в съответствие със същия закон и нормативните актове по прилагането му.

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
Образователна степен: магистър
Професионален опит: 5 години или ІІ младши ранг

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
Професионална област: технически науки (инженер машиностроене, електротехника и други)
Компютърни умения: оперативни познания и умения за работа с компютър в актуална програмна среда – MS Оffice, управление на МПС и други.

Минимален размер на основната заплата за длъжността: 800 лв.

Конкурсът ще се проведе чрез: Писмена разработка с тематика в областта на управлението  на главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор ” в системата на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор” и интервю.

Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса: Заявление за участие в конкурс – приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС), декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 на НПКДС, четливи копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация; копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова книжка; и/или служебна книжка; и/или осигурителна книжка; и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина).

Документите се подават лично или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно) в 14-дневен срок от публикуване на обявата на адрес: ДАМТН, гр. София, бул. „Г. М. Димитров” № 52А, ет. 4, ст. 407Б, отдел „Човешки ресурси” от 9.30 до 17.00 часа. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса - информационно табло на адрес: бул. „Д-р Г. М. Димитров” № 52А, ет. 4, ДАМТН, както и на интернет страницата на Агенцията: www.damtn.government.bg. Тел. за контакти: 02 892 97 57/-56 – отдел „Човешки ресурси”.

 
Вторник, 08 Май 2018 15:06

ОБЯВЯВА КОНКУРС
за длъжността „заместник главен директор“ – 1 щатна бройка
на главна дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях” (НЯСС), Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН)

Кратко описание на длъжността: Заместник главният директор на ГД НЯСС подпомага главния директор при осъществяване на неговите правомощия в областта на държавния надзор на язовирните стени и съоръженията към тях.

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
Образователна степен: магистър
Професионален опит: 5 години или ІІ младши ранг

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
Професионална област: технически науки – инженер; предпочитана специалност – хидроинженер.
Професионален опит в областта на контрола и експлоатацията на язовирните стени и съоръженията към тях.
Компютърна грамотност: MS Office; владеене на английски език на работно ниво; свидетелство за правоуправление на МПС.

Минимален размер на основната заплата за длъжността: 780 лв.

Конкурсът ще се проведе чрез: защита на концепция за стратегическо управление и интервю.

Тема: „Визия за управление на надзора на язовирните стени и съоръженията към тях”.

Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса: Заявление за участие в конкурс – приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС), декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 на НПКДС, четливи копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация; копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова книжка; и/или служебна книжка; и/или осигурителна книжка; и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина).

Документите се подават лично или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно) в 14-дневен срок от публикуване на обявата на адрес: ДАМТН, гр. София, бул. „Д-р Г. М. Димитров” № 52А, ет. 4, ст. 407Б, отдел „Човешки ресурси” от 9.30 до 17.00 часа. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса - информационно табло на адрес: бул. „Д-р Г. М. Димитров” № 52А, ет. 4, ДАМТН, както и на интернет страницата на Агенцията: www.damtn.government.bg. Тел. за контакти: 02 892 97 57/-56 – отдел „Човешки ресурси”.

 
Четвъртък, 19 Април 2018 11:05

ОБЯВЯВА КОНКУРС
за длъжността финансов контрольор – 1 щатна бройка
, Държавна агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/

Кратко описание на длъжността:
Предварителен контрол за законосъобразност при осъществяването на цялостната дейност на агенцията с цел да представи на ръководството на ДАМТН, отговорно за вземане на решение и/или действие, разумна увереност за съответствието на вземаните решения и/или действия с приложимото законодателство, за да се гарантира тяхното спазване.

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
Образователна степен: магистър
Професионален опит: 3 години или IV младши ранг

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
Професионална област: икономика, право.
Компютърни умения: работа с MS Office; счетоводни и правно-информационни продукти.

Минимален размер на основната заплата за длъжността: 660 лв

Конкурсът ще се проведе чрез: практически изпит и интервю.

Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса: Заявление за участие в конкурс–приложение №2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС), декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 на НПКДС, четливи копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация; копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова книжка; и/или служебна книжка; и/или осигурителна книжка; и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина, ако има такива).
Документите се подават лично или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно) в 14-дневен срок от публикуване на обявата на адрес: ДАМТН, гр. София, бул. “Г. М. Димитров” №52А, ет. 4, отдел “Човешки ресурси”, стая 407, от 9:00 ч. до 17:00 ч. Общодостъпното място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса - информационното табло на адрес: бул. “Г. М. Димитров” № 52А, ет. 4, ДАМТН, както и на интернет страницата на агенцията: www.damtn.government.bg.
Тел. за контакти: 02 988 58 52 – отдел “Човешки ресурси”.

 


» [10.05.2018 г.]

Списък на допуснати и недопуснати кандидати