Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

Вторник, 27 Юни 2017 13:52

ОБЯВА ЗА МОБИЛНОСТ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

за длъжността „старши експерт” – 1 щатнa бройкa в Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН), Главна дирекция "Надзор на пазара", отдел "Контролно-методичен"

Кратко описание на длъжността: Изпълнителят на длъжността осъществява процесуално представителство пред съдилищата. Изготвя становища по въпроси на правоприлагането, както и становища по обжалвани принудителни административни мерки и наказателни постановления. Подпомага началника на отдел ПАООП при осъществяване на неговите функции и подпомага другите служители на ГДНП при изпълнение на основните им задължения. Дава мнения по законосъобразността на договорите, по които страна е ДАМТН, като ги подписва за съгласуване. Участва в изготвянето на документации за обществени поръчки, възлагани по реда на ЗОП.

Тип мобилност: Преминаване на държавна служба в друга администрация (чл. 81а от ЗДС)
Длъжностно ниво по Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 9
Наименование на длъжностното ниво по КДА – експертно ниво 5
Минимална образователна степен: бакалавър
Минимален професионален опит: 2 год. или ІV младши ранг

Спец. изисквания:
Предпочитана специалност по която е придобито образованието:

 • право, правоспособен юрист;
 • компютърни умения: работа с MS Office и правно-информационни продукти – Апис, Сиела;
 • изтекъл едногодишен срок на изпитване по чл.12 от ЗДСл.

При наличие на повече от един кандидат за заемане на длъжността ще се извърши подбор – по документи и чрез събеседване.

Основната заплата: от 600 до 2000 лв.

Изисквани документи, които кандидатите следва да представят за участие в подбора:

 • Заявление за участие в подбора (свободен текст, с посочване на телефони, e-mail, адрес за кореспонденция);
 • Професионална автобиография;
 • Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен;
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит - служебна книжка, трудова книжка, осигурителна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина както и други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.), копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност;
 • Формуляр за годишна оценка от последното оценяване, за служители назначени по заместване, съгласно изискванията на чл. 81а, ал. 6 във връзка с чл. 15, ал. 3 от ЗДСл.

Място и срок за подаване на документи:

Документите следва да бъдат представени в 10-дневен срок от публикуване на обявлението на имейл: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. или в сградата на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, гр. София, бул. „Д-р Г. М. Димитров” № 52 А, ет. 4, стая 407А, отдел ЧР, тел. за контакти: 02 892 97 57/-56.

Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с подбора - електронната страница на ДАМТН - www.damtn.government.bg , информационно табло на адрес: гр. София, бул. „Д-р Г. М. Димитров” № 52 А, ет. 4, ДАМТН, тел. за контакти: 02/892 97 57/-56.

 
Понеделник, 26 Юни 2017 10:29

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Кандидатите, подали документи за участие в процедурите за мобилност на Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор“ за длъжностите:

„главен инспектор“- 3 щ.бр.
в РО ИДТН ЮИБ, седалище гр. Бургас, месторабота гр. Бургас;    
в РО ИДТН СЦБ, седалище гр. Русе, месторабота гр. Русе;
в РО ИДТН ЮЗБ, седалище гр. Благоевград, месторабота гр. Благоевград            

„инспектор“ – 1 щ. бр.
в РО ИДТН СЗБ, седалище гр. Враца, месторабота гр. Монтана

„старши инспектор“ – 1 щ. бр.
в РО ИДТН СЗБ, седалище гр. Враца, месторабота гр. Плевен

ще бъдат уведомени писмено на посочените от тях електронни адреси за датата и часа на провеждане на събеседването.

 
Вторник, 20 Юни 2017 09:11

ОБЯВА ЗА КОНКУРС

за длъжността „началник на отдел” – 1 щ. бр. в Регионален отдел „Инспекция за държавен технически надзор“ – Северна централна България (седалище гр. Русе) на Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор” /ИДТН/, Държавна агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/

Кратко описание на длъжността:
Контролира и подпомага дейността на отдела. Подпомага главния директор на Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор” при изпълнение на функциите му.

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • Образователна степен: висше, бакалавър
 • Професионален опит:  4 години или III младши ранг

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

 • Професионална област: Технически науки, с професионално направление, включващо изучаването на най-малко един вид съоръжение с повишена опасност.
 • Компютърни умения: MS Office, ползване на чужд език, свидетелство за правоуправление на МПС и др.

Минимален размер на основната заплата за длъжността: 700 лв.
Конкурсът ще се проведе чрез: тест и интервю.

Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса: Заявление за участие в конкурс–приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС), декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 на НПКДС, четливи копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, включително приложението, допълнителна квалификация,; копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова книжка; и/или служебна книжка; и/или осигурителна книжка; и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина).

Документите се подават лично или чрез пълномощник ( нотариално заверено пълномощно) в 14-дневен срок от публикуване на обявата на адрес: ДАМТН, гр. София, бул. “Г. М. Димитров” №52А, ет. 4, ст. 407 Б, отдел “Човешки ресурси ”, стая 407Б, от 9:00  до 17:00 ч. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса - информационно табло на адрес: бул. “Г. М. Димитров” № 52А, ет. 4, ДАМТН, както и на интернет страницата на агенцията: www.damtn.government.bg. Тел. за контакти: 02/8929757 – отдел “Човешки ресурси ”.

 
Вторник, 20 Юни 2017 09:08

ОБЯВА ЗА КОНКУРС

за длъжността „ младши експерт” – 2 щ. бр. в отдел „Контролно - методичен“ на Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор” /ИДТН/, Държавна агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/

Кратко описание на длъжността: Извършва дейности по технически надзор на съоръжения с повишена опасност и дейности по надзор на пазара на тези съоръжения и машини. Извършва отделни дейности по администриране на регистрационните, разрешителните и лицензионния режим, както и по събиране, обработване и анализ на информация и по поддържане на свързаните с нея регистри и база данни в ДАМТН. Технически осигурява и подпомага висшестоящите длъжности при изпълнение на функциите им.

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • Образователна степен: висше, професионален бакалавър по…
 • Професионален опит: не се изисква

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

 • Професионална област: Технически науки, с професионално направление, включващо изучаването на най-малко един вид съоръжение с повишена опасност.
 • Компютърни умения: MS Office, ползване на чужд език, свидетелство за правоуправление на МПС и др.

Минимален размер на основната заплата за длъжността: 500 лв.
Конкурсът ще се проведе чрез: тест и интервю.

Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса: Заявление за участие в конкурс–приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС), декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 на НПКДС, четливи копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, включително приложението, допълнителна квалификация,; копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова книжка; и/или служебна книжка; и/или осигурителна книжка; и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина).

Документите се подават лично или чрез пълномощник ( нотариално заверено пълномощно) в 14-дневен срок от публикуване на обявата на адрес: ДАМТН, гр. София, бул. “Г. М. Димитров” №52А, ет. 4, ст. 407 Б, отдел “Човешки ресурси ”, стая 407Б, от 9:00  до 17:00 ч. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса - информационно табло на адрес: бул. “Г. М. Димитров” № 52А, ет. 4, ДАМТН, както и на интернет страницата на агенцията: www.damtn.government.bg. Тел. за контакти: 02/8929757 – отдел “Човешки ресурси ”.

 
Вторник, 20 Юни 2017 09:02

ОБЯВА ЗА КОНКУРС

за длъжността „главен инспектор” – 8 щ. бр. на Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор” /ИДТН/, Държавна агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/

в Регионален отдел ИДТН „Югоизточна България“, седалище гр. Бургас, месторабота гр. Бургас – 1 щ. бр.
в Регионален отдел ИДТН „Югоизточна България“, седалище гр. Бургас, месторабота гр. Сливен – 1 щ. бр.
в Регионален отдел ИДТН „Северна централна България“, седалище гр. Русе, месторабота гр. Русе – 1 щ.бр.
в Регионален отдел ИДТН „Северна централна България“, седалище гр. Русе, месторабота гр. Велико Търново – 1 щ.бр.
в Регионален отдел ИДТН „Югозападна България“, седалище гр. Благоевград, месторабота гр. Благоевград – 1 щ.бр.
в Регионален отдел ИДТН „Североизточна България“, седалище гр. Варна, месторабота гр. Варна – 1 щ.бр.
в Регионален отдел ИДТН „Западна централна България“, седалище гр. София, месторабота гр. София – 1 щ.бр.
в Регионален отдел ИДТН „Южна централна България“, седалище гр. Пловдив, месторабота гр. Пловдив – 1 щ.бр.


Кратко описание на длъжността: Извършва технически надзор на съоръженията с повишена опасност с висока сложност от съоръжения под налягане и газовите съоръжения и инсталации или подемно-транспортна техника с цел недопускане на аварии, злополуки и материални щети и надзор на пазара на тези съоръжения и машини. Анализира и обобщава информация и подпомага началника на отдела при осъществяване на функциите му.

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • Образователна степен: висше, бакалавър
 • Професионален опит: 2 години или IV младши ранг

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

 • Професионална област: Технически науки, с професионално направление, включващо изучаването на най-малко един вид съоръжение с повишена опасност.
 • Компютърни умения: MS Office, ползване на чужд език, свидетелство за правоуправление на МПС и др.

Минимален размер на основната заплата за длъжността: 600 лв.
Конкурсът ще се проведе чрез: тест и интервю.

Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса: Заявление за участие в конкурс–приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС), декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 на НПКДС, четливи копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, включително приложението, допълнителна квалификация; копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова книжка; и/или служебна книжка; и/или осигурителна книжка; и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина).

Документите се подават лично или чрез пълномощник ( нотариално заверено пълномощно) в 14-дневен срок от публикуване на обявата на адрес: ДАМТН, гр. София, бул. “Г. М. Димитров” №52А, ет. 4, ст. 407 Б, отдел “Човешки ресурси ”, стая 407Б, от 9:00  до 17:00 ч. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса - информационно табло на адрес: бул. “Г. М. Димитров” № 52А, ет. 4, ДАМТН, както и на интернет страницата на агенцията: www.damtn.government.bg. Тел. за контакти: 02/8929757 – отдел “Човешки ресурси ”.

 
Вторник, 20 Юни 2017 08:58

ОБЯВА ЗА КОНКУРС

за длъжността „старши инспектор” – 2 щ. бр .на Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор” /ИДТН/, Държавна агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/

в Регионален отдел ИДТН „Северозападна България“, седалище гр. Враца, месторабота гр. Плевен – 1 щ. бр.

в Регионален отдел ИДТН „Югоизточна България“, седалище гр. Бургас, месторабота гр. Сливен – 1 щ. бр.

Кратко описание на длъжността: Извършва технически надзор на съоръженията с повишена опасност, на съоръженията под налягане и газовите съоръжения и инсталации или подемно-транспортна техника с цел недопускане на аварии, злополуки и материални щети и надзор на пазара на тези съоръжения и машини. Анализира информация и подпомага висшестоящите длъжности при осъществяване на функциите им.

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • Образователна степен: висше, бакалавър
 • Професионален опит: 1 година или V младши ранг

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

 • Професионална област: Технически науки, с професионално направление, включващо изучаването на най-малко един вид съоръжение с повишена опасност.
 • Компютърни умения: MS Office, ползване на чужд език, свидетелство за правоуправление на МПС и др.

Минимален размер на основната заплата за длъжността: 550 лв.
Конкурсът ще се проведе чрез: тест и интервю.

Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса: Заявление за участие в конкурс–приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС), декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 на НПКДС, четливи копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, включително приложението, допълнителна квалификация; копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова книжка; и/или служебна книжка; и/или осигурителна книжка; и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина).

Документите се подават лично или чрез пълномощник ( нотариално заверено пълномощно) в 14-дневен срок от публикуване на обявата на адрес: ДАМТН, гр. София, бул. “Г. М. Димитров” №52А, ет. 4, ст. 407 Б, отдел “Човешки ресурси ”, стая 407Б, от 9:00  до 17:00 ч. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса - информационно табло на адрес: бул. “Г. М. Димитров” № 52А, ет. 4, ДАМТН, както и на интернет страницата на агенцията: www.damtn.government.bg. Тел. за контакти: 02/8929757 – отдел “Човешки ресурси ”.

 
Вторник, 20 Юни 2017 08:52

ОБЯВА ЗА КОНКУРС

за длъжността „ инспектор” – 3 щ. бр. на Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор” /ИДТН/, Държавна агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/

в Регионален отдел ИДТН Северозападна България, месторабота гр. Монтана – 1 щ. бр.,

в Регионален отдел ИДТН Южна централна България, месторабота гр. Пловдив – 1 щ. бр.,

в Регионален отдел ИДТН Югоизточна България, месторабота гр. Бургас – 1 щ. бр.

Кратко описание на длъжността: Извършва отделни дейности по технически надзор на отделни видове съоръжения с повишена опасност от съоръжения под налягане, газови съоръжения и инсталации или подемно – транспортна техника с цел недопускане на аварии, злополуки и материални щети и надзор на пазара на тези съоръжения и машини. Събира и систематизира информация и подпомага висшестоящите длъжности при осъществяване на функциите им.

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • Образователна степен: висше, професионален бакалавър по…
 • Професионален опит:  не се изисква

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

 • Професионална област: Технически науки, с професионално направление, включващо изучаването на най-малко един вид съоръжение с повишена опасност.
 • Компютърни умения: MS Office, ползване на чужд език, свидетелство за правоуправление на МПС и др.

Минимален размер на основната заплата за длъжността: 500 лв.
Конкурсът ще се проведе чрез: тест и интервю.

Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса: Заявление за участие в конкурс–приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС), декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 на НПКДС, четливи копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, включително приложението, допълнителна квалификация,; копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова книжка; и/или служебна книжка; и/или осигурителна книжка; и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина).

Документите се подават лично или чрез пълномощник ( нотариално заверено пълномощно) в 14-дневен срок от публикуване на обявата на адрес: ДАМТН, гр. София, бул. “Г. М. Димитров” №52А, ет. 4, ст. 407 Б, отдел “Човешки ресурси ”, стая 407Б, от 9:00  до 17:00 ч. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса - информационно табло на адрес: бул. “Г. М. Димитров” № 52А, ет. 4, ДАМТН, както и на интернет страницата на агенцията: www.damtn.government.bg. Тел. за контакти: 02/8929757 – отдел “Човешки ресурси ”.

 
Вторник, 20 Юни 2017 08:45

ОБЯВА ЗА КОНКУРС

за длъжността „инспектор” – 1 щ. бр. в отдел „Контролно - методичен“, на Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор”/ИДТН/, Държавна агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/

Кратко описание на длъжността: Извършва дейности по технически надзор на съоръжения с повишена опасност, с цел недопускане на аварии, злополуки и материални щети. Извършва дейности по надзор на пазара на такива съоръжения и на машини, с изключение на тези, които се предлагат в търговските обекти. Систематизира информация и подпомага старшите по длъжност служители в отдела.

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • Образователна степен: висше, професионален бакалавър по…
 • Професионален опит: не се изисква

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

 • Професионална област: Технически науки, с професионално направление, включващо изучаването на най-малко един вид съоръжение с повишена опасност.
 • Компютърни умения: MS Office, ползване на чужд език, свидетелство за правоуправление на МПС и др.

Минимален размер на основната заплата за длъжността: 500 лв.
Конкурсът ще се проведе чрез: тест и интервю.

Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса: Заявление за участие в конкурс–приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС), декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 на НПКДС, четливи копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, включително приложението, допълнителна квалификация,; копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова книжка; и/или служебна книжка; и/или осигурителна книжка; и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина).

Документите се подават лично или чрез пълномощник ( нотариално заверено пълномощно) в 14-дневен срок от публикуване на обявата на адрес: ДАМТН, гр. София, бул. “Г. М. Димитров” №52А, ет. 4, ст. 407 Б, отдел “Човешки ресурси ”, стая 407Б, от 9:00  до 17:00 ч. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса - информационно табло на адрес: бул. “Г. М. Димитров” № 52А, ет. 4, ДАМТН, както и на интернет страницата на агенцията: www.damtn.government.bg. Тел. за контакти: 02/8929757 – отдел “Човешки ресурси ”.

 
Вторник, 20 Юни 2017 08:40

ОБЯВА ЗА КОНКУРС

за длъжността „ държавен експерт” – 1 щ. бр. в отдел „Контролно - методичен“на Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор” /ИДТН/, Държавна агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/

Кратко описание на длъжността: Участва в провеждането на политиката по дейността, свързана с технически надзор на съоръжения с повишена опасност и надзор на пазара на съоръжения с повишена опасност и на машини, с изключение на тези, които се предлагат в търговските обекти. Осигурява законосъобразно функциониране на ГД ИДТН, чрез оказване на експертна помощ по въпроси, свързани с дейността на дирекцията в съответствие с изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП).

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • Образователна степен:висше, магистър
 • Професионален опит: 4 години или III младши ранг

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

 • Професионална област: Технически науки, с професионално направление, включващо изучаването на най-малко един вид съоръжение с повишена опасност.
 • Компютърни умения: MS Office, ползване на чужд език, свидетелство за правоуправление на МПС и др.

Минимален размер на основната заплата за длъжността: 710 лв.
Конкурсът ще се проведе чрез: тест и интервю.

Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса: Заявление за участие в конкурс–приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС), декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 на НПКДС, четливи копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, включително приложението, допълнителна квалификация,; копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова книжка; и/или служебна книжка; и/или осигурителна книжка; и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина).

Документите се подават лично или чрез пълномощник ( нотариално заверено пълномощно) в 14-дневен срок от публикуване на обявата на адрес: ДАМТН, гр. София, бул. “Г. М. Димитров” №52А, ет. 4, ст. 407 Б, отдел “Човешки ресурси ”, стая 407Б, от 9:00  до 17:00 ч. Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса - информационно табло на адрес: бул. “Г. М. Димитров” № 52А, ет. 4, ДАМТН, както и на интернет страницата на агенцията: www.damtn.government.bg. Тел. за контакти: 02/8929757 – отдел “Човешки ресурси ”.

 
Понеделник, 19 Юни 2017 15:24

ОБЯВА ЗА МОБИЛНОСТ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

за длъжността „инспектор” – 1 щатнa бройкa в Държавна агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/Главна дирекция „Метрологичен надзор“, Регионален отдел Метрологичен надзор – Южна Централна България, месторабота гр. Хасково

Кратко описание на длъжността: Изпълнителят на длъжността извършва надзор на пазара на средства за измерване (СИ) и метрологичен надзор, с цел ограничаване пускането на пазара и използването на СИ и предварително опаковани количества продукти (ПОКП), несъответстващи на изискванията на Закона за измерванията (ЗИ) и на Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП). За постигане целите на Закона за автомобилните превози (ЗАвП) осъществява дейност по регистриране и контрол на сервизи за тахографи. Систематизира и анализира събраната при извършване на дейността информация.
Тип мобилност: Преминаване на държавна служба в друга администрация (чл. 81а от ЗДС)
Длъжностно ниво по Класификатора на длъжностите в администрацията (КДА) – 11
Наименование на длъжностното ниво по КДА – експертно ниво 7
Минимална образователна степен: професионален бакалавър по……
Минимален ранг: V младши ранг
Минимален професионален опит: не се изисква
Спец. изисквания:

 • висше образование с образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър по ……“ в областта на технически или точни науки, икономика
 • компютърни умения: MS Office; свидетелство за правоуправление на МПС.
 • изтекъл едногодишен срок на изпитване по чл.12 от ЗДСл.

При наличие на повече от един кандидат за заемане на длъжността ще се извърши подбор – по документи и чрез събеседване.
Основната заплата: от 500 до 1800 лв.

Изисквани документи, които кандидатите следва да представят за участие в подбора:

 • Заявление за участие (свободен текст, с посочване на телефони, e-mail, адрес за кореспонденция);
 • Професионална автобиография;
 • Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен;
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит:
 • служебна книжка, трудова книжка, осигурителна книжка, документи за извършване на дейност в чужбина, както и други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.). (ако има такива)
 • Други документи: документ за компютърни умения, за владеене на чужд език и др.
 • Формуляр за годишна оценка от последното оценяване, за служители назначени по заместване, съгласно изискванията на чл. 81а, ал. 6 във връзка с чл. 15, ал. 3 от ЗДСл.


Документите следва да бъдат представени в 10-дневен срок от публикуване на обявлението на имейл: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. или в сградата на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, гр. София, бул. „Д-р Г. М. Димитров” № 52 А, ет. 4, стая 407А, отдел ЧР, тел. за контакти: 02/892 97 57/-56.

Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с подбора - електронната страница на ДАМТН - www.damtn.government.bg , информационно табло на адрес: гр. София, бул. „Д-р Г. М. Димитров” № 52 А, ет. 4, ДАМТН, тел. за контакти: 02/892 97 57/-56.