Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

Оценяване на съответствието
Отговор от:  г.

Въпрос 1:

 

Отговор:

 

Забележка:
 
Контрол на качеството на течните горива
Отговор от:   г.

Въпрос 1:

 

Отговор:

 

Забележка:
 
Метрологичен надзор
Отговор от: 7.2.2013 г.

Въпрос 15:

Нормално ли е при постоянна температура в жилището 22-24 градуса по Целзий, подържана от климатик и електрически радиатори, топлинните капилярни разпределители да отчитат стойности?
В този контекст, ако тези уреди отчитат и стайната температура, това означава ли, че всеки път когато се включва електрически уред за доотопляване ползвателите  заплащат енергията двойно, т.е. и на Топлофикация?
Капилярните разпределители явяват ли се измервателни уреди, подлежат ли те на контрол и от кого, а допускането им като такива контролира ли се?

Отговор:

Съгласно Закона за измерванията, топломерът е средство за измерване, компактно или съставено от възли (преобразувател на разход, двойка преобразуватели на температура и калкулатор), което измерва количеството топлина, отдавана в една топлообменна верига посредством течност-топлоносител, като показанието за резултата от измерване се представя в законови единици за измерване. Техническите и метрологичните изисквания към топломерите са посочени в Раздел VІІІ на Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол, в Приложение № 4 към чл. 9, ал. 1, т. 4 от Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на средствата за измерване (НСИОССИ), която въвежда Директива 2004/22/ЕО, както и в хармонизираните стандарти БДС EN 1434.

Съгласно Наредбата за единиците за измерване, разрешени за използване в Р. България, единицата за измерване на количество топлина е джаул с означение J. На тези изисквания отговарят топломерите, монтирани в абонатните станции, които съгласно Закона за енергетиката са средства за търговско измерване на количеството топлинна енергия в абонатната станция.

„Капилярните разпределители”, монтирани върху отоплителните тела, не отговарят на посочените по-горе изисквания за топломери и не попадат в приложното поле на Закона за измерванията и НСИОССИ. Тяхното използване за дялово разпределение на топлинната енергия между потребителите в сграда - етажна собственост и изискванията към тях, както и взаимоотношенията на ползвателите им с топлинните счетоводители, е материя, уредена в Закона за енергетиката и Наредба № 16-334 от 6.04.2007 г. за топлоснабдяването.

Компетентният държавен орган, който извършва контрол за прилагането на реда и техническите условия за топлоснабдяване и прилагане на дяловото разпределение на топлинна енергия е министърът на икономиката, енергетиката и туризма.

Забележка:

 

Отговор от: 4.1.2013 г.

Въпрос 14:

Бих желал да попитам колко години е техническата и метрологична давност на електромер "статичен за активна енергия, монофазен многотарифен" тип. Колко години след монтажа от енергоразпределителното дружество трябва да премине калиброване или подмяна?

Отговор:

Електромерите, които се използват за търговски плащания, трябва да отговарят на техническите и метрологичните изисквания, определени в Наредбата за средства за измерване, които подлежат на метрологичен контрол (НСКПМК) към Закона за измерванията (ЗИ) или на съществените изисквания, посочени в Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на средства за измерване (НСИОССИ) към Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП).
Всички електромери, пуснати на пазара по реда, определен в посочените нормативни документи, които имат изискуемите маркировки за одобрен тип и първоначална проверка или за оценено съответствие, могат да бъдат използвани по смисъла на чл. 5 от ЗИ и подлежат на последващи проверки по реда на този закон.
Последващата проверка на еднофазни (монофазни) електромери се извършва периодично на 6 години, съгласно Заповед № А–441/13.10.2011 г. на председателя на ДАМТН (ДВ бр. 85 от 2011 г.). Заповедта е публикувана на интернет страницата на агенцията www.damtn.government.bg в рубрика „Официален бюлетин (регистри)”.
Първоначалните и последващите проверки се удостоверяват със знак съответно по Приложение № 51 и Приложение № 52 към НСКПМК, върху който е означен и годината, през която е извършена проверката.
Първата последваща периодична проверка на тези електромери се извършва на шестата година след годината, нанесена на знака от проверка.

Забележка: Валидно към 04.01.2013г.

 

Отговор от: 20.09.2012 г.

Въпрос 13:

Каква е действащата в момента периодичност на последващите проверки на битовите водомери, тъй като на страницата на ДАМТН стои Заповед А-441/13.10.2011 г., съгласно която срокът е 5 години, а според информация от упълномощена от ДАМТН лаборатория, този срок вече е 10 години? Каква е валидността на първоначалната проверка (при закупуване на водомер от търговската мрежа) - досега според Софийска вода - този срок беше 2 години?

Отговор:

Във връзка с Вашето запитване Ви информираме, че в ДВ бр. 63/17.08.12 г. e публикувано изменение на Наредба № 4 от 14 септември 2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи, издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Съгласно чл. 34 от наредбата на задължителен метрологичен контрол по Закона за измерванията подлежат водомерите на водопроводните отклонения и общите водомери на сгради – етажна собственост. Периодичността на последващите проверки на такива водомери с номинален разход Qn ≤ 15 m3/h e 5 години и е регламентирана в Заповед А-441/13.10.2011 г. за периодичността на последващите проверки на средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол (ДВ бр. 85 от 1.11.2011 г.).

За индивидуалните водомери след общия водомер на водопроводното отклонение разпоредбите за проверка са посочени в чл. 34а на горепосочената наредба. Те се проверяват на 10 години.

Валидността на първоначалната проверка на средствата за измерване е подробно регламентирана в чл. 835а на Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол. Срокът на валидност на първоначалната проверка по чл.39, ал.2 от Закона за измерванията се отнася за средства за измерване, които не са пуснати в действие, т.е. ако сте закупили водомер с извършена първоначална проверка и не сте го пуснали в действие, срокът на валидност на първоначалната проверка е до края на календарната година,  следваща годината на проверката. Когато средствата за измерване са пуснати в действие до края на календарната година, следваща годината на извършване на първоначалната проверка, срокът на валидност на първоначалната проверка се приравнява на срока на валидност на последващата проверка. Когато средствата за измерване не са пуснати в действие до края на календарната година, следваща годината на извършване на първоначалната проверка, те се заявяват и представят отново за извършване на първоначална проверка преди пускането им за първи път в действие от лицата, които ще ги използват.

Забележка: Валидно към 20.09.2012г.

 

Отговор от: 21.08.2012 г.

Въпрос 12:

Във връзка с Наредбата за предварително опакованите количества продукти (приета с ПМС № 41 от 19.02.2003 г.) бихме желали да ви попитаме задължително ли е поставянето на знака е за съответствие на нетните количества на предварително опакованите продукти върху опаковки за еднократна употреба.

Отговор:

Съгласно чл. 7, ал. 5 на Наредбата за предварително опакованите количества продукти (НПОКП), предварително опакованите продукти (ПОП) с еднакви количества в партида, която отговаря на изискванията на чл. 7, ал. 1 на наредбата, могат да бъдат означени със знак „е“. Тази разпоредба дава възможност на производителите на ПОП да изберат дали да поставят този знак при означаване на количества на ПОП, опаковани в еднакви количества. Независимо от това дали върху опаковката на тези продукти е поставен знак „е“ или не, българското законодателство изисква цялата произведена и пусната на пазара партида да отговаря на посочените в чл. 7, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 на НПОКП изисквания.
Съгласно Закона за измерванията (ЗИ) и издадената въз основа на него НПОКП, обявяването на количествата върху опаковките на ПОП е задължение на производителите на ПОП, а не на производителите на опаковките, в които продуктите се пакетират. Единствено за производителите на опаковки, предназначени за използване като съдове за измерване на обема на затворените в тях течности, наричани в ЗИ за краткост "бутилки", Законът за измерванията и издадената въз основа на него Наредба за опаковките, използвани като съдове за измерване на обема на затворените в тях течности, регламентират задължения за производителите на такива опаковки,  изисквания към бутилките и тяхната маркировка.  Следва да се има предвид, че не всяка произведена опаковка, предназначена за бутилиране на течен продукт е „бутилка“ по смисъла на § 1, т. 18 от Допълнителните разпоредби на ЗИ . Опаковка, предназначена да бъде използвана като съд за измерване  е опаковка, направена от стъкло или други материали, чиито твърдост и стабилност предполагат същите метрологични гаранции като стъклото, която има метрологични характеристики и може да служи за измерване на обема на затворената в нея течност. Пластмасовите бутилки, в които се бутилират безалкохолни напитки, мляко, айрян, боза и др. течности не са "бутилки" “ по смисъла на § 1, т. 18 от Допълнителните разпоредби на ЗИ.

Забележка: Валидно към 21.08.2012г.

 

Отговор от: 14.08.2012 г.

Въпрос 11:

Преди 2 седмици поставих на автомобила си газова уредба с бутилка с обем 35л, която би трябвало да събира около 28л. газ. До момента съм зареждал на 3 различни бензиностанции. Първия път ми сипаха 31л. след това 37л., 41.6л., 39.6л.Възможно ли е да ми измерите обема на бутилката и да ми издадете сертификат колко е максималния и обем, за може всеки път когато някой си позволи да ми сипе повече просто да не плащам. Защото не мога всеки път при зареждане да пиша жалби и да губя по 1 час в разправии и нерви.

Отговор:

Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) няма функционална компетентност относно измерването на обема на газова бутилка, монтирана към газова уредба.
Средствата за измерване (в случая газколонки), които се използват с цел осъществяване на търговски плащания по смисъла на чл. 5 на Закона за измерванията, трябва да са технически изправни и с валидни знаци от преминал метрологичен контрол, което се проверява в рамките на метрологичния надзор, извършван от ДАМТН.

Забележка: Валидно към 14.08.2012г.

 

Отговор от: 10.08.2012 г.

Въпрос 10:

Имам няколко Въпроса относно хляба:
1.Какъв е метода за определяне на нетното количество на хляба?
Мога ли да използвам само един от посочените в чл. 13, ал. 1 от Наредбата за предварително опакованите количества продукти методи за определяне на нетното количество на хляба? Или трябва да описвам всички методи?
2. Трябва ли да се измерва масата на тестото постоянно, при условие, че сме задали една постоянна маса на тестоотделителната машина?
3.Ако произвеждам 4 вида хляб на ден, трябва ли да взимам за контрола случайна извадка и от 4'те вида, или просто ще взема случайна извадка от която и да е партида?
Кои са задължителните неща при хляба?

Отговор:

Поставянето на произведения хляб в опаковка, не е критерий, че той е предварително опакован продукт (ПОП) по смисъла на  § 1, т.22  от Допълнителните разпоредби на Закона за измерванията (ЗИ). Хлябът (цял или нарязан), поставен поради определени хигиенни изисквания в опаковки - отворени или затворени с клипси пликове, както и фoлираният хляб не e ПОП и не попада в приложното поле на Наредбата за предварително опакованите количества продукти. Поради това при означаване на количеството му не следва да бъде поставян знакът „е“. Различните видове хляб, произвеждани по стандарти „България“ също не са предварително опаковани продукти, защото заложените в тези стандарти изисквания към нетните количества са различни от регламентираните в Наредбата за предварително опакованите продукти. Стандартите за хляб „България“ въвеждат задължителни редове от стойности за нетните количества, в които може да се произвежда този хляб, а нормираните допустими отклонения на нетните количества са различни от тези за ПОП. Поради това при обявяването на нетното количество на тези видове хляб върху опаковката или върху етикет не следва да има знак „е“.
Изборът дали даден вид хляб да се произвежда като предварително опакован продукт по смисъла на ЗИ и на Наредбата за предварително опакованите продукти  или по влезлите в сила от 5 април 2011 г. утвърдени от Българската агенция по безопасност на храните стандарти „България“ за хляб бял, Добруджа и типов или по други утвърдени документи, извън функционалната компетентност на ДАМТН е на производителя.  Във всички случаи обаче, производителят следва да извършва контрол на нетното количество на готовия за пускане на пазара произведен от него хляб. За целите на  този контрол се използват само везни, които отговорят на законовите изисквания – да са от одобрен тип или с оценено съответствие със съществените изисквания към тях и да носят необходимите знаци и маркировки за това.  Тези везни се подлагат ежегодно на последваща проверка, извършвана от Българския институт по метрология, като резултатите от нея се удостоверяват с предвидените в ЗИ знаци.
В случай, че производителят реши да произвежда определен вид хляб като ПОП, разпоредбата на  чл. 69 на ЗИ изисква да уведоми по съответния ред  и в определения срок ДАМТН за това. За посочените в уведомлението видове хляб той следва да спазва всички заложени в ЗИ и НПОКП изисквания по отношение на означенията на количествата, изискванията към тях и да извършва контрол  по посочените критерии.  За определяне на действителните нетни количества на ПОП, означени по маса, в  т.ч. и произвеждан като ПОП хляб, производителят  може да използва един от посочените в чл. 13, ал. 1 на НПОКП методи. Индиректният метод има своите предимства от хигиенна гледна точка. Методът бруто минус индивидуална тара се използва главно при много тежки опаковки (тари) или при голямо разсейване на масата на опаковките, каквото при хляба не се наблюдава. В документите за контрол не се описват всички възможни методи, а  избраният и прилаган  от производителя метод за определяне на нетните количества.
Измерването на масата на тестото е елемент на технологичния контрол, за който в НПОКП няма изисквания. Доколкото масата на тестото е важен фактор за достигане на избраното и обявено от производителя върху опаковката номинално количество на произвеждания хляб, производителят следва да определи сам колко често, ще я контролира, за да може в случай на отклонение над допустимото да предприеме коригиращи действия още преди изпичането на хляба. Честотата на този контрол е функция на разсейването на дозиращата тестото машина, поради което е необходимо да се проведат изследвания какви са отклоненията на действително измерената маса на тестото по отношение на зададената маса на тестоотделителната машина във времето.
Ако произвеждате и пакетирате хляб като ПОП с еднакви количества  следва да извършване контрол на всяка произведена партида от съответния вид хляб по посочените в чл. 19 на Наредбата за предварително опакованите продукти  критерии и следва да пускате на пазара само партиди, които удовлетворяват изискванията на чл. 7, ал. 1 на тази наредба. Предварително опакованите продукти с еднакви количества в партида, която отговаря на тези изисквания могат да бъдат означени със знак „е“.
Разработването и прилагането на методи за контрол е задължение на производителя на ПОП.

Забележка: Валидно към 10.08.2012г.

 

Отговор от: 17.04.2012 г.

Въпрос 9:

Интересува ме при последваща проверка за годност на водомер за топла вода какви документи са длъжни да бъдат издадени от лабораторията за измерване и в коя наредба са упоменати.

Отговор:

Последващите проверки на средства за измерване (в случая водомери) в употреба се регламентират от Закона за измерванията(ЗИ) и Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол (НСИПМК), които можете да намерите на интернет страницата на ДАМТН: www.government.bg, в раздел Нормативни документи. Резултатите от последваща проверка на водомерите се удостоверяват чрез поставянето на знак, съгласно чл. 43, ал. 1 от ЗИ във връзка с чл. 846, т. 5 от НСИПМК, когато при контрола се установи съответствие с регламентираните технически и метрологични изисквания. При констатирано несъответствие, то се удостоверява с поставянето на знак за забрана на употреба по чл. 846, т. 6 от НСИПМК.
Няма нормативно изискване за издаване на протоколи или други документи от извършена проверка.

Забележка:

 

Отговор от: 02.03.2012 г.

Въпрос 8:

Имат ли право фирми, имащи само договор за сервиз от производител на ЕКАФП да регистрират ЕКАФП, да издават свидетелства и договори за сервизно обслужване? Каква е важността на "УДОСТОВЕРЕНИЕ N У11-......." и кой следи за регистрираните новите ЕКАПФ С ВРЪЗКА С НАП от коя фирма идва регистрацията и има ли право тя да я извършва? Чете ли някой някога справките, които сервизите на ЕКАФП подават до 15 число всеки месец? Какви са санкциите към тези, които извършват такива услуги, а нямат Удостоверение от ДАМТН?

Отговор:

Въпросите, които са зададени не са от компетентността на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор. Контролът по Наредба № Н-18/2006 се упражнява от Националната агенция по приходи и от Българския институт по метрология.

Забележка:

 

Отговор от: 16.08.2011 г.

Въпрос 7:

Осъществявате ли контрол на търговските уреди за измерване  - топломери, намиращи се в абонатните станции за топлоподаване и топла вода по желание на собствениците на имоти в топлофицирана жилищна сграда? Извършвате ли такава услуга, ако бъде поискано от домоуправителя на такава сграда? Услугата платена ли и каква е цената?
На специалистите от вашата Агенция разрешено ли е да получават достъп до техническата документация (паспорт) на съответната абонатна станция и съответно да изготвят експертно становище за настоящото  техническото  състояние и текущата й поддръжка, ако това поиска домоуправител?
Коя организация осъществява контрол върху качеството на услугите на Топлофикация - температура на доставяната топла вода за отопление и топла вода за битови нужди; изправност на измервателни уреди в абонатните станции и тяхната поддръжка; топлинни загуби по трасето и дали се прави нещо за намаляването им; изправност на съоръженията и уредите по цялото трасе на доставката на топлинна енергия за битови нужди.

Отговор:

Във връзка с Вашето запитване Ви информираме, че в съответствие със своите компетенции, Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) осъществява метрологичен надзор на лицата, които използват средства за измерване (СИ) с цел осъществяване на търговски плащания по смисъла на чл. 5 на Закона за измерванията (ЗИ) за спазване на задълженията им по ЗИ.
Съгласно чл. 5 от ЗИ топломерите, които се използват за търговски плащания, подлежат на метрологичен контрол, който включва последващи проверки на СИ в употреба и метрологична експертиза. Последващата проверка се извършва за установяване на съответствието на СИ с одобрения тип и с изискванията за максимално допустими грешки при употреба. По смисъла на ЗИ, лицата, които използват топломери за търговски плащания, а това са Топлофикационните дружества, са длъжни да ги заявяват и представят за последваща проверка. Проверките се извършват в лаборатории на оправомощени от председателя на ДАМТН лица и се удостоверяват със знаци (пломби и/или холограмен стикер). На интернет страницата на агенцията www.damtn.government.bg в раздел „Официален бюлетин (регистри)“ е публикуван „Списък на лица, оправомощени за проверка на средства за измерване и на компоненти и допълнителни устройства към тях“. Срокът на валидност на последващите проверки на топломерите, използвани в абонатните станции е 2 години, съгласно заповед № А-441/13.10.2011 г. на Председателя на ДАМТН, публикувана на интернет страницата на агенцията в раздел „Официален бюлетин”.
При възникване на спор относно техническите и метрологични характеристики на средствата за измерване в употреба, по искане на физически или юридически лица, може да бъде извършена метрологична експертиза от Български институт по метрология (БИМ), по реда на глава пета на ЗИ. Цената на експертизата е определена в чл. 5 от „Тарифа за таксите, които се събират от Българския институт по метрология”. Повече информация можете да намерите на интернет страницата на БИМ www.bim.government.bg.
ДАМТН няма функционална компетентност за изготвяне на експертни становища относно техническото състояние и поддръжката на абонатните станции.
Контролът на Топлофикационните дружества, във връзка със спазване на разпоредбите на Наредба № 16-334 за топлоснабдяването, се осъществява от министъра на икономиката и енергетиката, при условията и по реда на Закона за енергетиката.

Забележка:

 

Отговор от: 16.08.2011 г.

Въпрос 6:

Към кого да се обърна за това че, във веригата бензиностанции Шел,когато си зареждам автомобила с гориво - газ, винаги ми пълнят бутилката повече от колкото е капацитетът на бутилката !?
Бутилката ми е 30 литрова, с вместимост от 27- 28 литра, а на бензиностанции ШЕЛ ми пълнят по 30-30.2 литра. На други вериги бензиностанции ми пълнят максимум 28 литра.
Бутилката е с паспорт и преминат технически преглед!?

Отговор:

Във връзка с Вашето запитване Ви уведомяваме, че в съответствие със своите компетенции Държавна агенция за метрологичен и технически надзор осъществява метрологичен надзор на лицата, които използват средства за измерване с цел осъществяване на търговски плащания по смисъла на чл. 5 на Закона за измерванията (ЗИ) за спазване на задълженията им по ЗИ.
За да проверим Вашият сигнал е необходимо писмено да посочите бензиностанциите, в които се използват споменатите газколонки.

Забележка:

 

Отговор от: 21.09.2010 г.

Въпрос 5:

Желая да открия сервиз за апарати за кръвно налягане. Бихте ли ми казали какви разрешителни трябва да притежавам и по какъв начин следва да се сдобия с тях?

Отговор:

Във връзка с Вашето запитване Ви информираме, че лицата, които ремонтират средства за измерване (СИ) не подлежат на регистрационен или лицензионен режим по реда на Закона за измерванията (ЗИ). При ремонта на СИ лицата следва да изпълняват изискванията на чл. 45 на ЗИ.

Забележка:

 

Отговор от: 19.08.2009 г.

Въпрос 4:

Къде мога да открия информация за оправомощените лица за проверка на средства за измерване?

Отговор:

Списък на лицата, оправомощени за проверка на средствата за измерване съгласно Наредбата за реда за оправомощаване на лица за проверка на средства за измерване, които подлежат на метрологичен контрол (Обн. ДВ. бр.17 от 21 Февруари 2003г., изм. ДВ. бр.24 от 21 Март 2006г., изм. ДВ. бр.40 от 16 Май 2006г.) можете да намерите на интернет страницата на ДАМТН http://www.damtn.government.bg   в рубрика „Регистри”.

Забележка:

 

Отговор от: 14.08.2009 г.

Въпрос 3:

Кои средства за измерване не подлежат на метрологичен надзор?

Отговор:

Средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол, включително проверка по реда на Закона за измерванията (ЗИ) (Обн., ДВ, бр. 46 /2002 г., изм., бр. 88/2005 г., бр. 95/2005 г., бр. 99/2005, бр. 36/2008 г.) и изискванията към тях са определени в Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол (обн., ДВ, бр. 98/2003 г., изм. ДВ, бр. 96/2005 г., ДВ, бр. 40/2006 г., ДВ, бр. 80/2006 г., ДВ, бр. 46/2007 г.)
Средствата за измерване, които не подлежат на метрологичен контрол могат да бъдат калибрирани в лаборатория или лицето, което ги използва, може самостоятелно да им извърши проверка. Изборът на подхода зависи от целите на измерването.

Забележка:

 

Отговор от: 8.07.2009 г.

Въпрос 2:

Къде мога да намеря лаборатория за калибриране за средства за измерване, които не подлежат на метрологичен надзор?

Отговор:

Информация за възможностите за калибриране на средства за измерване, вида на калибрираната величина, както и за услугите, които предлага Българския институт по метрология (БИМ) чрез Главна Дирекция “Национален център по метрология” можете да намерите на тяхната интернет страница: http://www.bim.government.bg или на адрес: гр. София 1797, бул. "Г. М. Димитров" №52 Б, Централа: 971 11 01.
Акредитирани лаборатории можете да намерите на интернет страницата на БАС:
http://www.nab-bas.bg/

Забележка:

 

Отговор от: 08.06.2009 г.

Въпрос 1:

Кои фирми са оторизирани в България, по наредба Nr. РД-16-1054 / 10.10.2008

Отговор:

Списък на регистрираните лица за монтаж, проверка и ремонт на тахографи /към 30.04.2009 г. / по реда на Наредба № РД-16-1054 от 10.10.2008 г. за одобряване на типа на тахографи и тахографски карти и за изискванията, условията и реда за регистрация на лицата, които извършват монтаж, проверка или ремонт на тахографи (обн., ДВ, бр. 91 от 21.10.2008 г.) е публикуван на интернет страницата на ДАМТН: http://www.damtn.government.bg

Информация за одобряването на типа на тахографи можете да получите от Българския институт по метрология на интернет страница: http://www.bim.government.bg или на адрес: гр. София 1797, бул. "Г. М. Димитров" №52 Б, Централа: 971 11 01

Забележка:
 
Технически надзор на СПО
Отговор от: 22.04.2014 г.

Въпрос 6:

Задължително ли е да се сключи  абонамент за поддръжка на асансьор или може да е само на повикване при повреда към дадена фирма?

Отговор:

Предвид чл. 7, ал. 1 и 2 от Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори  (обн., ДВ, бр. 33 от 11.04.2003 г., в сила от 12.05.2003 г., доп., бр. 15 от 15.02.2005 г., в сила от 15.02.2005 г., изм., бр. 96 от 30.11.2005 г., в сила от 1.12.2005 г., бр. 40 от 16.05.2006 г., в сила от 5.05.2006 г., изм. и доп., бр. 70 от 29.08.2006 г., доп., бр. 64 от 18.07.2008 г., в сила от 19.08.2008 г., изм. и доп., бр. 32 от 28.04.2009 г., бр. 18 от 1.03.2011 г., в сила от 2.04.2011 г., бр. 103 от 28.12.2012 г., в сила от 1.01.2013 г., бр. 27 от 25.03.2014 г.) - задължително е.

Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2006 г., доп., бр. 18 от 2011 г., в сила от 2.04.2011 г.) Ползвателите на асансьори са длъжни да сключват писмени договори за поддържането, преустройването и ремонтирането им само с вписани в регистъра по чл. 36, ал. 1 ЗТИП лица, извършващи поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2006 г.) Ползвателите са длъжни да не допускат експлоатация на асансьорите, ако не са сключили договор за поддържането им с лице по ал. 1.

Забележка:

 

Отговор от: 17.08.2011 г.

Въпрос 5:

Кои са упълномощените органи и фирми за осъществяване на технически надзор на асансьорните уредби, каква е таксата за извършване на проверка и кой следва да я заплати - етажната собственост или фирмата по поддръжката?

Отговор:

Регистър на лицата, оправомощени от Председателя на ДАМТН да осъществяват технически надзор на съоръжения с повишена опасност по реда на Наредбата за условията и реда за издаване на лицензии на лица за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност и за реда за водене на регистър на съоръженията (Загл. изм. - ДВ, бр. 17 от 2003 г.) (Приета с ПМС № 187 от 21.09.2000 г., обн., ДВ, бр. 79 от 29.09.2000 г., изм., бр. 115 от 10.12.2002 г., изм. и доп., бр. 17 от 21.02.2003 г., доп., бр. 104 от 26.11.2004 г., изм. ДВ. бр.40 от 16 Май 2006г., изм. ДВ. бр.59 от 21 Юли 2006г.) е публикуван на интернет страницата на ДАМТН http://www.damtn.government.bg, на регистри.

Таксите за извършване на ТН на асансьори са определени от Тарифа № 11 за таксите, които се събират в системата на държавната агенция за метрологичен и технически надзор по закона за държавните такси (загл. Изм. - дв, бр. 115 от 2002 г., загл. Изм. - дв, бр. 40 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г.) Приета с ПМС № 97 от 19.05.2006 г. Отразена деноминацията от 05.07.1999 г. (Обн. ДВ. бр.50 от 1 Юни 1999г., посл. изм. ДВ. бр.33 от 28 Март 2008г.)

Договорните отношения между Вас и фирмата за поддръжка не са обект на регулиране от страна на ДАМТН.

Забележка:

 

Отговор от: 5.02.2010 г.

Въпрос 4:

Къде мога да открия информация за одобрените от вас лаборатории за метрологични проверки? От софийска вода ми посочиха сайта ви, но на него липсва каквато и да е информация по този въпрос(или е доста дълбоко покрита).
Къде и как става това? идва ли някой да свали водомера и после да го монтира отново и каква е таксата за това?
Моля за адрес на лицензирани лаборатории за проверка за точност на водомери според Наредба #4/14.09.2004 г.

Отговор:

Регистър на лицата, оправомощени за проверка на средствата за измерване съгласно Наредбата за реда за оправомощаване на лица за проверка на средства за измерване, които подлежат на метрологичен контрол (Обн. ДВ. бр.17 от 21 Февруари 2003г., изм. ДВ. бр.24 от 21 Март 2006г., изм. ДВ. бр.40 от 16 Май 2006г.) можете да намерите на интернет страницата на ДАМТН http://www.damtn.government.bg на регистри.

Забележка:

 

Отговор от: 5.02.2010 г.

Въпрос 3:

Моля, за отговор откъде мога да почерпя информация за лицензираните фирми с право да извършвате технически надзор на СПО.

Отговор:

Регистър на лицата, оправомощени от Председателя на ДАМТН да осъществяват технически надзор на съоръжения с повишена опасност по реда на Наредбата за условията и реда за издаване на лицензии на лица за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност и за реда за водене на регистър на съоръженията (Загл. изм. - ДВ, бр. 17 от 2003 г.) (Приета с ПМС № 187 от 21.09.2000 г., обн., ДВ, бр. 79 от 29.09.2000 г., изм., бр. 115 от 10.12.2002 г., изм. и доп., бр. 17 от 21.02.2003 г., доп., бр. 104 от 26.11.2004 г., изм. ДВ. бр.40 от 16 Май 2006г., изм. ДВ. бр.59 от 21 Юли 2006г.) ще бъде публикуван на интернет страницата на ДАМТН http://www.damtn.government.bg, която в момента е в процес на доизграждане.

Забележка:

 

Отговор от: 7.09.2009 г.

Въпрос 2:

Къде мога да намеря информация за лицензираните фирми с право да извършват  технически надзор на СПО.

Отговор:

Регистър на лицата, оправомощени от Председателя на ДАМТН да осъществяват технически надзор на съоръжения с повишена опасност по реда на Наредбата за условията и реда за издаване на лицензии на лица за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност и за реда за водене на регистър на съоръженията (Загл. изм. - ДВ, бр. 17 от 2003 г.) (Приета с ПМС № 187 от 21.09.2000 г., обн., ДВ, бр. 79 от 29.09.2000 г., изм., бр. 115 от 10.12.2002 г., изм. и доп., бр. 17 от 21.02.2003 г., доп., бр. 104 от 26.11.2004 г., изм. ДВ. бр.40 от 16 Май 2006г., изм. ДВ. бр.59 от 21 Юли 2006г.) е публикуван на интернет страницата на ДАМТН http://www.damtn.government.bg, в рубрика „Регистри”.

Забележка:

 

Отговор от: 15.08.2009 г.

Въпрос 1:

Къде мога да намеря исторически данни за Вашата администрация?

Отговор:

В списание „Стандартизация, метрология, сертификация” можете да намерите информация, свързана с историята на агенцията както следва:
 • Бр. 6/2004 – историята на списанието, където има данни за развитието на институцията през годините;
 • Бр. 5/2008 – статия за историята на българската метрология;
 • Бр. 9/2008 - история и архитектура на сградата на ДАМТН;
 • Бр. 11-12/2008 – 120 години българска метрология.

Посочените броеве от списанието можете да намерите в издателството “Стандартизация-принт” ЕООД на адрес: София 1000, ул. “Славянска” № 8 (в двора на МИЕ), тел. 02/ 988 09 87

Забележка:
 
Надзор на пазара

 

Отговор от: 7.03.2014 г.

Въпрос 9:

Съгласно Номенклатурата на видовете продукти от Приложение 1 към чл. 1, т. 2 “Групи строителни продукти” от НСИОССП, смесителните батерии /lводопроводна арматура/ попадат в група 26. Продукти в контакт с вода за човешко потребление(проводи, резервоари, кранове, вентили, съединителни продукти и др.) и за тях е определена система за оценяване на съответствието. Системата за оценяване включва сертификация на продукта.
В случай, че смесителните батерии се внасят от Румъния в България, а са произведени в Китай и са придружени от сертификат за съответствие с нанесена маркировка СЕ, в който е описан приложен за тях стандарт (нехармонизиран), и той е издаден от сертификационен орган със седалище Великобритания:
1. Задължително ли е да се сертифицира продуктът по част трета от НСИОССП?
2. Чуждестранният орган за сертификация трябва ли да фигурира в база данни Nando?

Отговор:

Техническите изисквания към строителните продукти и нивата и класовете на експлоатационните им характеристики, които произтичат от съществените изисквания към строежите, се определят с техническите спецификации и с нормативните актове, издадени на основание чл. 169, ал. 4 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).
"Европейските технически спецификации" са определени в чл. 4, ал. 1 от Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти (НСИСОССП, ДВ бр.106/2006 г., изм. и доп.), приета на основание чл.7, ал.1 от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП, ДВ бр.86/1999г., изм. и доп.),  а "българските технически спецификации” в чл.4, ал.2 от същата наредба.
Смесителите са строителни продукти и попадат в обхвата на НСИСОССП - номенклатура на видовете продукти от Приложение 1 към чл.1, т.2 “Групи строителни продукти”, издадена на основание чл. 7 от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП, обн., ДВ,.бр.86/1999 г., изм. и доп.).
ДАМТН извършва надзор върху строителните продукти, съответстващи на европейските технически спецификации, които се пускат на пазара или се влагат в строежите. Към настоящия момент за смесителите няма действащи европейски технически спецификации и съответно не са обект на надзор на пазара от ДАМТН. За тези продукти има действащи български технически спецификации БДС EN 200 и БДС EN 817.
Съгласно чл. 5, ал.4 от НСИСОССП строителните продукти, които съответстват на български технически спецификации, не се маркират със СЕ маркировка за съответствие. Продуктите отговарящи на български технически спецификации се пускат на пазара с декларация за съответствие и указания за прилагане на български език.
Редът за пускането на пазара на строителните продукти, отговарящи на български технически спецификации е определен с Глава ІІІ от НСИСОССП.
Контролът на влаганите в строежа строителни продукти, произведени по български технически спецификации, се осъществява от консултанта при извършване оценката на съответствие на инвестиционните проекти и при упражняване на строителен надзор по реда на Закона за устройство на територията, поради което е необходимо посочените по-горе два въпроса да се отправят към Министерството на инвестиционното проектиране (МИП).

Забележка:

 

Отговор от: 7.03.2014 г.

Въпрос 8:

Чл. 9, параграф 3 от Регламента за енергийното етикетиране на електрически лампи и осветители (Регламента) предвижда, че за лампи, които са пуснати на пазара преди 1 септември 2013 г. е достатъчно да са в съответствие с изискванията на Директива 98/11/ЕО. Моля да посочите дали за пускане на пазара се счита първото предоставяне на количества от съответния артикул за продажба на крайни клиенти, т.е.  пускане на пазара се определя за вид артикул, а не за всеки брой от съответния артикул.
В този случай, необходимо ли е на лампи, които са продавани на пазара (от същия или друг търговец) преди 1 септември 2013 г., да се поставят енергийни етикети?
Изключението от обхвата на Регламента само за лампи ли се отнася, т.е. от 1 март 2014 г. всички осветители, независмо кога са пуснати на пазара, трябва да отговарят на изискванията на Регламента?
Какви са санкциите, които Дирекция „Надзор на пазара” има основание да наложи на доставчик, респективно търговец, за неспазване на изискванията на Регламента?

Отговор:

Делегиран регламент 874/2012 по отношение на енергийното етикетиране на електрически лампи и осветители е приет съгласно чл. 10 на Директива 2010/30/ЕС относно посочването на консумация на енергия и на други ресурси от продукти, свързани с енергопотреблението, върху етикети и в стандартна информация за продуктите. Горепосочената директива и приетите към нея делегирани регламенти са в компетенциите на Комисията за защита на потребителите.

Държавната агенция за метрологичен и технически надзор е компетентният орган по прилагането на Регламентите относно изискванията за екопроектиране, приети съгласно чл. 15 на Директива 2009/125/ЕО за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към продукти, свързани с енергопотреблението.

Забележка:

 

Отговор от: 25.02.2014 г.

Въпрос 7:

При внос на пиротехнически изделия с увеселителна цел от категория 1 на кой модул трябва да отговаря продукта -  B, C, D, E, G?

Отговор:

Съгласно изискванията на чл. 36 от Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на пиротехнически изделия (НСИОСПИ, ДВ бр. 102/22.12.2009г.), въвеждаща Директива 2007/23/ЕО на Европейския парламент и на съвета,  относно пускането на пазара на пиротехнически изделия, преди да нанесе маркировката за съответствие СЕ върху пиротехническото изделие, производителят прилага една от следните процедури:
Първа възможност:  процедурата "ЕО изследване на типа" (модул B) съгласно приложение № 1 от НСИОСПИ в съчетание със:
а) процедурата "Съответствие с типа" (модул С) съгласно приложение № 2 от НСИОСПИ, или с
б) процедурата "Осигуряване качеството на производството" (модул D) съгласно приложение № 3 от НСИОСПИ, или с
в) процедурата "Осигуряване качеството на продукта" (модул Е) съгласно приложение № 4 от НСИОСПИ; Втора възможност: процедурата "Проверка на единичен продукт" (модул G) съгласно приложение № 5 от НСИОСПИ; Трета възможност: процедурата "Пълно осигуряване на качеството" (модул H) съгласно приложение № 6 от НСИОСПИ, когато се извършва оценяване на съответствието на фойерверки от категория 4.

Забележка:

 

Отговор от: 8.1.2013 г.

Въпрос 6:

Какви са изискванията, на които трябва да отговарят климатизаторите при пускането им на пазара?

Отговор:

Климатизаторите са електрически съоръжения, които попадат в обхвата на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението (НСИОСЕСПИОГН), въведена в българското законодателство с Директива 2006/95/EО и Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието за електромагнитна съвместимост (НСИОСЕМС), въвеждена в българското законодателство с Директива 2004/108/EC.
Цитираните наредби са приети на основание чл. 7 от Закона за техническите изисквания към продуктите.
Към климатизаторите, в зависимост от тяхната номинална охладителна мощност (или отоплителна, ако продуктът няма функция за охлаждане), e приложим и Регламент 206/2012, във връзка с Директива 2009/125/ЕО, по отношение на изискванията за екопроектиране на климатизатори и вентилатори за разхлаждане.
Задължение на производителя, преди да пусне климатизатора на пазара, е да оцени съответствието му с приложимите съществени изисквания, определени в НСИОСЕСПИОГН и НСИОСЕМС, и с изискванията на Регламент 206/2012, ако последният е приложим, и да удостовери оцененото съответствие с: маркировка за съответствие, съгласно Наредба за маркировката за съответствие; декларация за съответствие и техническо досие.
Вносителите са длъжни да пускат на пазара само продукти, чието съответствие е оценено и удостоверено.
Пуснатият на пазара продукт трябва да се придружава с инструкция за употреба на български език, изготвена от производителя.
Климатизаторите попадат и в обхвата на Наредба за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване (ЕЕО) и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (НИППЕЕОТТОЕЕО), въвеждаща в българското законодателство Директива 2011/65/ЕС, относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване. Вносителят, изпълнявайки задълженията си на лице, което пуска продуктите на пазара, определени в глава ІІ и ІІІ на наредбата, трябва да маркира всеки продукт с обозначение, определено в Приложение № 4 от наредбата, да обясни обозначението в инструкция за употреба и да състави удостоверение за съответствие по образец, съгласно Приложение № 3а от наредбата. Вносителят трябва да предостави копие от удостоверението на дистрибуторите на продукта или на лицата, извършващи продажба на крайните потребители.
Споменатите по-горе нормативни документи може да намерите на интернет страницата на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор в рубриката Нормативна уредба.

Забележка:

 

Отговор от: 19.12.2012 г.

Въпрос 5:

Какво е необходимо за пускане на пазара на климатизатори след 01.01.2013 г., когато влиза в сила Регламент 206/2012

Отговор:

Пуснатите на пазара след 01 януари 2013 г. климатизатори трябва да отговарят на изискванията на Приложение I, т. 2 и т. 3 от Регламент 206/2012, съгласно посочения в чл. 3 на Регламента график.
Удостоверяване на съответствието на пуснатите на пазара след 01.01.2013г. климатизатори, с приложимите към тях изисквания, включително с изискванията за екопроектиране се извършва с маркировка за съответствие, декларация за съответствие и техническо досие.
Декларацията за съответствие се изготвя съгласно изискванията на приложимите наредби по чл. 7 и изискванията на чл. 26к, ал. 2 от Закона за техническите изисквания към продуктите. Техническото досие трябва да съдържа и резултатите от изчислението, посочено в Приложение II на Регламент 206/2012.

Забележка:

 

Отговор от: 17.04.2012 г.

Въпрос 4:

От името на фирма „ЕОН Ентъртейнмънт“ АД (вносител на детски играчки и игри), бих желал да отправя запитване във връзка с предстоящ внос на продукти, които са нови за нас като портфолио. Тъй като не сме запознати в детайли с нормативните документи и предписания за тях, имаме нужда от вашата помощ:
Продукти без електрическа част: Детски велосипеди, тротинетки, ролери, скейтбордове Продукти с електрическо захранване: Детски коли и моторчета (с акумулаторни батерии за зареждане от електрическата мрежа).
Във връзка с вноса на тези продукти бихме желали да се запознаем в детайли със следните ваши изисквания:
Нормативни документи, които съдържат предписания за пускане на пазара на тези продукти.
Задължителни изисквания за етикетиране и инструкции за употреба.
Необходима техническа документация при внос.
Гаранция / гаранции.

Отговор:

В отговор на Ваше запитване Ви информирам, че от 20.07.2011 г. влезе в сила Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на играчките (НСИОСИ, обн. ДВ бр. 99/2010 г.), приетата с ПМС № 300 от 13.12.2010 г., въвеждаща в българското законодателство Директива 2009/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, в която са определени съществените изисквания (СИ) към играчките, процедурите за оценяване и начините за удостоверяване съответствието им със СИ.
Като фирма, която предстои да внася играчки на българския пазар, респективно на европейския пазар, е необходимо да се запознаете със задълженията си на вносител, посочени в Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП, обн. ДВ бр. 86/1999 г., изм. и доп. ДВ. бр.38/2011г.) и действащата НСИОСИ.
Независимо, че производителят носи отговорността за това да определи кои от произведените от него продукти са играчки, Вие като вносител можете да се ориентирате за това дали продуктите са играчки по посочените изключения в приложение 1 от НСИОСИ и хармонизирания към нея стандарт БДС EN 71-1:2011 „БЕЗОПАСНОСТ НА ИГРАЧКИ, Част 1: Механични и физични свойства”.
Вземайки предвид горното и в отговор на поставените от Вас въпроси Ви информирам следното:

 • Задълженията Ви като вносител на играчки са разписани в ЗТИП.
 • Нормативните документи за пускане на пазара на играчки са указани в ЗТИП и НСИОСИ.
 • НСИОСИ се прилага за продукти, проектирани или предназначени за използване предимно за игра или с друга цел от деца под 14-годишна възраст, съгласно чл. 2, ал. 1 от НСИОСИ.
 • Задължителните изисквания за съдържанието на етикетите на играчките са указани в НСИОСИ и ЗТИП.
 • Съдържанието на инструкциите за употреба за играчки без батерии са указани в чл. 7 от НСИОСИ, във връзка с приложение № 2 от същата Наредба, както и в горепосочения хармонизиран стандарт.
 • Съдържанието на инструкциите за употреба за електрическите играчки, в зависимост от вида на батериите, са указани в хармонизирания стандарт БДС EN 62115 ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИГРАЧКИ. Безопасност.
 • Трябва да знаете, че продуктите, на които акумулаторните батерии се зареждат със зарядно устройство, същото попада в обхвата на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на електрически съоражения предназначени за използване в определени граници на нарпежението (обн. ДВ бр. 62/2001 г. изм. и доп. ДВ бр. 37/2007 г.)
 • Необходимата Ви техническа документация при внос на играчки е ЕО Декларация за съответствие, съставена от производителя. Внасяните играчки на територията на Европейския съюз трябва да са маркирани от производителя с маркировка за съответствие СЕ.
Гаранционните условия не са от компетенцията на ДАМТН. Отговорна за този контрол е Комисия за защита на погребителите.
Забележка: Валидност неограничена

 

Отговор от: 8.06.2012 г.

Въпрос 3:

Възможно ли е информацията, инструкцията за ползване, декларацията за съответствие и пр. на далекосъобщителни устройства (мобилни телефони), както и на друго електрическо или електронно оборудване да бъде на предоставена на потребителя на CD, или следва задължително да бъде предоставена на хартиен носител?

Отговор:

Радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства са в обхвата на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (НСИОСРКДУ), въвеждаща Директива 1999/5/ЕС (R&TTED).

Електрическото и електронно оборудване попада в обхвата на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението (НСИОСЕСПИОГН), въвеждаща в българското законодателство Директива 2006/95/ЕС (LVD) и Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието за електромагнитна съвместимост (НСИОСЕМС), въвеждаща Директива 2004/108/ЕС (EMCD).

Цитираните наредби са приети на основание чл. 7 от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП).
В наредбите, както и в директивите, които те транспонират в българското законодателство, няма конкретизирано изискване за начина, по който да бъде предоставена информацията за потребителя, освен общото изискване: да придружава продукта, да е на български език, да е видима и лесно достъпна.
Службите на Европейската Комисия са приели като основен принцип, че информацията, предоставена на крайния потребител, трябва да му позволи да използва устройството без никакви по-нататъшни действия.

В ръководствата, които подпомагат тълкуването на директивите, се препоръчва инструкцията за употреба да бъде предоставена на хартиен носител с цел да бъде достъпна за всички потребители, дори и тези, които не разполагат с електронни възпроизвеждащи устройства и/или интернет.
Признато е като изключение, че получаването на компютър с DVD R/W функция може да позволи предоставянето на информацията в DVD формат, като копие на хартиен носител да има само на информацията за инсталацията, настройката и функциите на DVD - устройството.

В този смисъл мобилните телефони и друго електронно и електрическо оборудване би следвало да са придружени с инструкция за употреба на хартиен носител, освен ако не включват в себе си DVD устройство.

Електронните медии или интернет-връзката не са алтернатива на информацията на хартиен носител. Крайният потребител има абсолютното право на бързо и лесно използване на устройството, което е закупил без никакви допълнителни задължения.

Що се отнася до декларацията за съответствие на мобилните телефони информация може да намерите на интернет страницата на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор в рубриката „Въпроси и отговори”, „Отговори”, „Надзор на пазара”, „Радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства”.

Забележка:

 

 

Отговор от: 13.02.2012 г.

Въпрос 2:

Какви са законовите практики при внос на насипен цимент?

Отговор:

Съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите /ЗТИП/ всеки строителен продукт, за който са определени съществени изисквания, се пуска на пазара след оценяване и удостоверяване на съответствието му с тези изисквания. В Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти (НСИСОССП) е посочено, че строителните продукти се пускат на пазара с маркировка за съответствие „СЕ”, придружени от ЕО декларация за съответствие и от указания за прилагане, изготвени на български език.

Циментът попада в обхвата на НСИСОССП и за него е приложим хармонизирания стандарт БДС EN 197-1 „Цимент.Част 1.Състав, технически изисквания и критерии за съответствие за обикновени цименти”. Насипният цимент се пуска на пазара  с ЕО декларация за съотвествие, издадена на основание на ЕС сертификат за съответствие от нотифициран орган, като информацията, съгласно приложения ZA.4.1 от EN 197-1 и маркировката за съответствие „СЕ” се нанасят в подходяща форма в придружителните документи. Други документи, съгласно ЗТИП и НСИСОССП не са необходими.

Изискванията, относно съдържанието на шествалентен хром в цимент, посочени   в т. 7.3  от EN 197-1 „Химични изисквания” и приложение А,  е предмет на национално законодателство. Те са регламентирани в Наредбата  за  опасните химични вещества и препарати, подлежащи на забрана или ограничения при търговия и употреба, като контрола се осъществява от Министъра на здравеопазването.

Забележка:

 

Отговор от: 6.04.2011 г.

Въпрос 1:

Предстои ни внос на климатици с код 8415101000. Видяхме, че има ограничения за вноса на този вид климатици за Европейския съюз. Климатиците сме поръчали с фреон R410a. Ще има ли проблем при вноса?

Отговор:

Информирам Ви, че вносът и разпространението на климатици, заредени с фреон R410A, са разрешени на територията на Европейския съюз.

Забележка: