Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

Галерия - ОПК

Проект на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013

„Укрепване на надзорните и контролни органи в Държавната агенция за метрологичен и технически надзор като елемент от националната инфраструктура по качеството” – BG161PO003-4.3.02-0001-С0001

Лаборатория Бур...
Лаборатория Пле...
ОПК - Дейност 1
ОПК - Дейност 2...
ОПК - Дейност 2...
ОПК - Поддейнос...
ОПК - Поддейнос...
ОПК - Поддейнос...
ОПК - Поддейнос...